Новият Закон за храните, който беше приет окончателно на второ четене в парламента днес, 27 май, въвежда изрична забрана за реклама на генетично модифицираните организми (ГМО) и на храни, забранени за употреба от деца. 

Парламентът: Новият Закон за храните е приет окончателно

Забранява се също рекламирането на храни и напитки, съдържащи съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект като мазнини, трансмастни киселини, сол и захар, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене.

Законът разписа детайлно присъствието на ГМО в производството и предлагането на хранителни продукти на пазара.

Например за регистрация на обект за производство, преработка и дистрибуция на храни бизнес операторите ще подават до Областната дирекция по безопасност на храните, съответно до Регионалната здравна инспекция редица документи, сред които е и Декларация за влагане или невлагане на съставки и добавки, включително компоненти на дадена съставка, и вещества, които присъстват в крайния продукт, макар и в променена форма, произведени от ГМО.

Пускане на пазара на генетично модифицирани храни, ГМО за използване в храни или като храни и храни, съдържащи съставки, произведени от ГМО, ще се извършва след получаване на разрешение от Европейската комисия по реда на европейското законодателство.

Бизнес оператор, който иска да пусне на пазара генетично модифицирани храни, ГМО за използване в храни или като храни и храни, съдържащи съставки, произведени от ГМО, подава заявление за получаване на разрешение до Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) или до национален компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз.

Заявлението може да включва и искане за пускане на генетично модифициран фураж или ГМО за използване във фураж или като фураж.

Министерството в 14-дневен срок от получаване на заявлението уведомява бизнес оператора за получаването му. При установяване на нередовности уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 14 дни.

В 7-дневен срок след това министерството трябва да изпрати заявлението и приложените към него документи на Европейския орган по безопасност на храните.

При искане от Европейския орган по безопасност на храните Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) изготвя оценка за безопасността на храната. Министерството прави доклад за оценка по реда на Закона за генетично модифицирани организми.

В допълнение бизнес операторите са длъжни да спазват изискванията за етикетиране на генетично модифицирани храни, ГМО за използване в храни или като храни и храни, съдържащи съставки, произведени от ГМО.