Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще предоставя на земеделски стопани - кандидати по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. консултантски услуги. НССЗ трябва да представи за одобрение в Министерство на земеделието и храните разработен консултантски пакет А2Б. Това гласи проект на Наредба за прилагане на подмярка 2.1 „Помощ за осигуряване на консултантски услуги” по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
[news]

Условия за получаване на консултантски услуги
 
Консултантските пакети се предоставят на юридически и физически лица и еднолични търговци, които са регистрирани като земеделски стопани, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро. В случаите на предоставяне на консултантски пакет А2Б на кандидати по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г., земеделските стопани трябва да имат стандартен производстен обем на земеделското им стопанство минимум левовата равностойност на 8 000 евро и максимум левовата равностойност на 16 000 евро. 
 
Лицата, желаещи да получат консултантски пакети, подават заявления до ползватели на финансовата помощ, включени в базата данни по чл. 10, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Към заявлението се прилагат документи доказващи, че лицата са регистрирани, като земеделски стопани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, както и се представят анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на наредбата по Закона за подпомагане на земеделските производители за създаване и поддържане на регистър на земеделски стопани.  Ползвателят на финансовата помощ сключва договор за предоставянето на консултантските пакети с лицата, допустими за получаване на консултантски услуги. 
 
Размерът на финансовата помощ, който ще бъде предоставен на националната служба за един консултантски пакет, е левовата равностойност на 814 евро. Той се определя по методика за прилагане на опростени разходи, посочена в мярката. 
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!