С последната промяна на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ (ДВ бр.81/ 20.10.2015 г.) са приети нови изисквания по прилагане на направлението „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“, припомнят от Националната асоциация на зърнопроизводителите.
[news]
 
Годишният размер на агроекологичните плащания по това направление се променя както следва:
– 90,88 евро/ха – за площите, които не се използват за междинни култури съгласно Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания;
– 20,45 евро/ха – за площите, които се използват за междинни култури съгласно Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.
 
Едно от най-важните условия, които земеделските стопани трябва да изпълнят, е поддържане на растителна покривка през зимата на цялата земеделска площ, участваща по мярката.
 
Допълнено е изискването за вземането на почвени проби през четвъртата година, като то трябва да се осигури на всеки 5 хектара от блока на земеделското стопанство за елементите N, P и K.
 
Въвеждат се и нови изисквания, свързани с растителната защита:
– Забранява се въздушното пръскане с продукти за растителна защита, освен в случаите, когато е издадено писмено разрешение от директора на ОДБХ;
– Оборудването, използвано за прилагане на продукти за растителна защита, подлежи на задължителна проверка, не само за техническа изправност, но и за неговата безопасност за здравето на хората и околната среда;
– Използването на ПРЗ трябва да бъде в съответствие с квалификацията на земеделските стопани – за ПРЗ от първа и втора професионални, както и непрофесионална категории на употреба.
 
В случай, че подпомаганият земеделски стопанин не е съгласен да изпълнява новите условия по чл.26, ал.4, т.1 от Наредбата, следва той да подаде заявление за доброволен отказ от поетия ангажимент в съответната ОД „Земеделие“ в срок от 20 работни дни от датата на обнародване на промяната в Държавен вестник, т.е. считано от 20 октомври 2015 г. При отказ да бъдат приети новите условия, бенефициентът е допустим за подпомагане в годината на подаване на заявлението за плащане (чл.7, ал.2), не възстановява получените до момента средства и не получава подпомагане за оставащия период на ангажимента.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!