Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект на нова наредба за обучението на трактористи, комбайнери и други работещи със земеделска и горска техника.
 
 
С приемането й ще бъде отменена досегашната Наредба № 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника, стана ясно от доклад на зам.-министъра на земеделието, храните и горите Атанас Добрев.
 
Въвеждането на нова наредба се налага заради промените в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, които влязоха в сила през тази година. Те предвиждат също преструктуриране на дейността по регистрацията, контрола и пускането на пазара на земеделската и горската техника. 
 
Според законовата разпоредба орган по издаването и отнемането на свидетелство за правоспособност за работа със селскостопанска техника в България е министърът на земеделието, храните и горите. По досегашната наредба свидетелствата за правоспособност за работа с техниката се издават от Контролно-техническата инспекция (КТИ) към МЗХГ.
 

Режимът за фирмите, които извършват обучение на кандидатите за работа с техниката, ще се промени от разрешителен в регистрационен.

 
Проектът на нова наредба предвижда също облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса при подаването на заявления до министъра на земеделието, храните и горите. 
 
Ще бъдат отменени изискванията за представяне на копия на регистрационните талони на учебната техника, декларация, че няма открита процедура за обявяване в несъстоятелност и копия от договорите за ползване на помещения и площадки, които са вписани в имотния регистър.
 
След като промените в закона вече са в сила, ще бъде отменена Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители. 
 
Предстои също опростяване на Наредба № 2 от 3 февруари 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
 
Коментари и предложения по проекта за нова наредба се приемат от МЗХГ в срок до 11 януари 2019 г.