157 души от десетте по-малки общини на областта се включиха в срещите на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) от поредицата „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“. 
 
 
В последните три срещи - в  Макреш, Димово и Брегово, управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова акцентира на компенсаторните мерки, като гарант за доходите, качеството и безопасността на произведените селскостопански продукти, както и  за развитието на аграрния сектор в защитените райони на областта. Савкова запозна участниците в събитията с мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по Натура 2000 и РДВ“ и 14 „Хуманно отношение към животните“, пише dariknews.bg. 
 
Деветте предстоящи процедури за подбор на проектни предложения по ПРСР през 2019 г. презентира експертът Яна Гъркова. Тя посочи на земеделците и представителите на общинските администрации от Макреш, Димово и Брегово, че през годината ще се отворят мерки, които са насочени предимно към земеделските стопани (внедряване на иновации в селското стопанство; възможност за обучения на земеделски стопани; подпомагане за развитието на малките стопанства; къси вериги на доставки и местни пазари), но и към възстановяване на инфраструктурата и обединяването на усилията на общините, земеделските производители и бизнеса - възстановяване на поливната инфраструктура; ремонт на религиозни храмове в селските райони; подкрепа за подхода ЛИДЕР/ВОМР.
 
В Макреш и Димово екипът на ОИЦ-Видин представи и Схемата за малки инициативи на Фонд „Активни граждани“ на Норвежката програма, а участниците в събитието в Брегово научиха повече за новия разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, финасиран от ОПРЧР и инициативата WiFi4EU на ЕК, чрез която се осигурява висококачествен интернет достъп чрез безплатни точки за безжичен достъп на обществени места.
 
Екипът на Областния информационен център ще проведе информационно събитие и във Видин. То ще се състои през април и ще е насочено към потенциалните бенефициенти в община Видин.