Изискването за монтиране на нивомерни устройства и касови апарати за отчитане на горивата за селскостопански нужди отпада. Това става ясно от проект на Наредба на Министерство на финансите, публикуван на интернет страницата на Министерството. 
 
Проектът предвижда освобождаване от задължението за регистриране и отчитане на зареждане на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за собствени нужди с течни горива чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП) и нивомерна измервателна система от лице, регистрирано като земеделски производител, което извършва зареждане за собствени нужди с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника от резервоари, които не са стационарни подземни резервоари. 
 
Предвиденото изключение е във връзка с констатирани затруднения, при зареждане на техника от земеделски производители, за която не се изисква регистрация съгласно Закона за движението по пътищата и съответно няма право да се придвижва по републиканската пътна мрежа, което на практика възпрепятства достъпа на тази техника за зареждане с течни горива до обекти за търговия с течни горива. Изключението се отнася само за лица, регистрирани като земеделски производители, които извършват зареждане на техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и зареждането не се извършва от стационарни подземни резервоари, става ясно от мотивите на МФ. 
 
В преходните и заключителни разпоредби на проектионаредбата е записано, че земеделските производители са длъжни в едномесечен срок от влизането в сила на тази наредба да подадат еднократно данни в Националната агенция за приходите за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди.

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!