Правителството одобри изменения в Правилника за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация. С тях се променя структурата и числеността на администрацията на комисията, като целта е да се създадат условия за повишаване на качеството в изпълнение на основните й функции.
 
Наименованието на дирекция „Административна“ се променя на „Финансови дейности, правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“, а дирекция „Контрол и анализ на организираните пазари“ се променя на „Надзорни дейности и анализи“. Определя се, че общата администрация на комисията е организирана в дирекция „Финансови дейности, правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ и включва служителите, осъществяващи финансови дейности, правно-нормативно обслужване, човешки ресурси и деловодство, пряко подчинени на главния секретар. С девет се увеличават щатовете в Комисията за сметка на намаление на числеността на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на икономиката.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!