Правилата за внос на семена и посадъчен материал от страни извън ЕС, определени през 2010 г., ще действат до края на 2020 г. или до конкретно произнасяне на Европейската комисия за всеки отделен вид.
 
 
Това предвижда проект за промени в Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на земеделското министерство.
 
С него ще бъде променена и Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения. Така ще се осигури прилагането на решения на ЕК от 24 януари тази година за удължаване на срока на дерогацията за вноса от трети страни на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове.
 
Промяната в Наредба № 7 се налага главно заради приетата в началото на тази година нова Директива 2019/114 на Европейската комисия от 24 януари 2019 г. за минимално изискваните характеристики на семената, които следва да бъдат изследвани. Там са разписани и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове.
 
„С въвеждането на директивата и приемането на наредбата ще се даде възможност за сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност (РХС) от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) на сортове земеделски растителни и зеленчукови видове в съответствие с актуализирани протоколи на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за отделни култури или сортоизпитване на култури, включени в протоколи на CPVO“, пише зам.-министър Вергиния Кръстева в доклад по проекта.
 

При сортоизпитване на земеделски растителни и зеленчукови видове ще се прилагат и нови методики, включени в директивата.

 
С Наредбата се правят и корекции в количествата семена, изисквани за сортоизпитване за биологични и стопански качества (БСК), които се налагат от промени в методиките за сортоизпитване. 
 
Друга промяна е свързана с таксите, събирани от ИАСАС. Сегашната Тарифа за таксите ще се отнася само за провеждане на полските опити за РХС и БСК. За останалите оценки, извършвани от Агенцията по сортоизпитването – например установяване на устойчивост на вредни организми по отношение на факторите на околната среда и качествени характеристики, ще се заплаща по ценоразпис. 
 
„Когато заплащането на услугата не е изрично посочено в Закона за посевния и посадъчния материал, а се изисква нейното предоставяне, заплащането се извършва по ценоразпис. Промяната не е свързана с отпадане на такси или предлагане на нови услуги“, уточнява зам.-министър Вергиния Кръстева.
 
Срокът за обществено обсъждане на промените е до 13 юни тази година.