С две години се удължава срокът за изпълнение на одобрени проекти по процедура BG06RDNP001-16.004 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР.

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Със заповед на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР са направени промени в условията за кандидатстване, в условията за изпълнение, в образеца на административен договор и в инструкциите за попълване на електронен формуляр.

Дейностите по проекта се изпълняват до 30 месеца от датата на сключване на административния договор, но не по-късно от 1 октомври 2025 г.

Промяната касае одобрените 6 проекта за къси вериги и местни пазари по втория прием от подмярката, който се проведе в периода между 2 ноември 2020 г. и 1 февруари 2021 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ бе 13 690 600 лв., с които се покрива 50% от общите допустими разходи за изпълнение на проектното предложение.

Подадените проекти бяха 11 за общо 2,5 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ.

Следващата стъпка е УС да сключи административни договори с одобрените кандидати.