2018-а е била годината с най-голямо финансиране по директните плащания, сочат данни от Земеделското министерство, предоставени в отговор на депутатски въпрос.

Проектобюджет 2021: Колко е заделено за земеделие?

Като получена финансова помощ по схемите за директни плащания, финансирани от Европейски фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) за 2019 г., са разпределени общо 1 507 046 595 лв. Това е с над 8,2 млн. лв. по-малко в сравнение с 2018 г. 

По-малко са и земеделските стопани, получили помощта - от 67 728 души през 2017 г., техният брой спада на 63 011 през 2019 г.

За цитирания тригодишен период като първенци в получаването на директни плащания се открояват областите Добрич, Пловдив, Бургас и Плевен. През предходната година те са получили финансиране от: Добрич – над 119 млн. лв., Пловдив – над 108 млн. лв., Бургас – над 94 млн. лв., Плевен – над 92 млн. лв. 

Най-слабо субсидираната област в страната е Смолян, при която има минимален увеличение на парите, но пък бенефициентите са със сто по-малко. Сумата, получавана през 2019 г. в тази област е  6 442 690 лв. 

На дъното на класацията с финансиране между 11 млн. лв. и 16 млн. лв. остават и областите Габрово, Кюстендил и Кърджали.

За преходна национална помощ през 2019-а година са изплатени близо 140 млн. лв., което е с около 20 млн. лв. по-малко от тези през 2017 г.

Държавните помощи обаче растат и през 2019 г. възлизат на над 223 млн. лв., като през 2017 са били около 95 млн. лв.

През цитирания период държавните помощи, касаещи подпомагането на регистрираните земеделски стопани от сектор „Растениевъдство“ и „Животновъдство“, са в следните направления:
  • Компенсаторни помощи;
  • За качествен посевен материал и поддържане на високо ниво на развъдна дейност;
  • Инвестиционни помощи;
  • За хуманно отношение към животните;
  • За промотиране на земеделски култури и селскостопански животни;
  • Помощи под формата на данъчни облекчения;
  • De minimis.

“Прилаганите схеми на държавни помощи в сектор „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ са насочени приоритетно към малките и средни земеделски стопанства при спазване политиката на Европейския съюз за подобряване на икономическата ефективност и конкурентноспособност в земеделието, както и жизнения стандарт на заетите в сектора чрез гарантиране на доходите от дейността им“, подчертават от аграрното министерство.