Изменението на наредбата цели да се гарантира прозрачност, равно третиране на икономическите оператори и подходящо управление и контрол.
 
Заедно с това се и регламентират критериите за „състезателна процедура“, като е взета предвид икономическата значимост на промоционалните програми и в същото време се гарантират основните принципи, заложени в законодателството на ЕС: недискриминация, равно третиране, както и пълна прозрачност на прилаганите критерии за подбор и възлагане.
 
Част от тези нови моменти са критериите за подбор на прилагаща организация. Те включват редица изисквания:
1. икономическо и финансово състояние, и тук изискванията са:
- да са реализирали минимален общ оборот през последните три финансови години, изчислен на база годишните обороти и не по-малък от 50% от прогнозната стойност на промоционалната програма;
- да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви към 31 декември на последната приключила година съгласно методиката по приложение № 1.
2. технически и професионални способности, като тук критерият включва следните изисквания:
- през последните три години да са изпълнили поне две услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката от състезателната процедура, и да имат препоръки за добро изпълнение за тях (с включена подробна информация, например вид поръчка и срок, обем и резултат);
- да разполагат с необходимото техническо оборудване за осигуряване на качеството на услугите.
 
Заедно с това, съгласно член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията предлагащите организации са длъжни да избират прилагащи организации за обикновените промоционални програми, като приложат състезателна процедура, която да осигури предлагането на икономически най-изгодната оферта и да не допусне наличието на конфликт на интереси. В хода на тази процедура те трябва да вземат всички мерки за недопускане на ситуации, при които безпристрастното и обективно изпълнение на програмата да бъде опорочено по причини, свързани с икономически интерес, политическа или национална принадлежност, семейни или емоционални връзки или всякакъв друг общ интерес („конфликт на интереси“). 
 
Освен това, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията, държавите членки са задължени да проверяват дали прилагащите организации са избрани в съответствие със състезателната процедура, съответстваща на член 2 от Регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията, преди да сключат договори с избраните предлагащи организации.