Средната месечна заплата в селското стопанство се е понижила през четвъртото тримесечие на миналата година от 929 лв. на 907 лв., показват нови данни на Националния статистически институт (НСИ).
 
 
Спадът е обичаен и е свързан със сезонността на работата в аграрния сектор. При сравнение със същото тримесечие на предишната година се отчита увеличение на средни брутни заплати на селскостопанските производители с 4% - през четвъртото тримесечие на 2017 г. те са получавали средно 873 лв. възнаграждение на месец.
 
Независимо от лекото повишение средната заплата в земеделието запазва положението си на най-ниска в страната след ресторантьорството и дейностите от категорията „Други“.
 
 
Сезонно намалява и заетостта в аграрния сектор. През декември миналата година в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“ са отчетени 68 097 работещи.
 
Наблюдението на работната ръка като цяло в страната в края на 2018 г. показва, че наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 26 300 души или с 1,1% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 2,29 милиона.
 
Спрямо края на третото тримесечие на миналата година най-голям спад на заетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8,9%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 8,7%, и в „Други дейности“ - с 2,4%.