Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката у нас се понижава с 0,2 пункта до 3,0% през последното тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на предишната година. 
 
 
Това стана ясно от най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ) Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2018 г. се оценява на 25,785 млрд. лв. Приносът на селското стопанство в тази сума е близо 774 млн. лв.
 
В същото време индустриалният сектор намалява своя относителен дял в добавената стойност на икономиката с 2,6 пункта до 23,5%. Нарастване е отбелязано единствено в дела на добавената стойност в сферата на услугите. Той се увеличава до 73,5% при 70,7% през съответния период на предходната година.
 
     %               Брутна добавена стойност по икономически сектори в България
Източник: НСИ
 
Брутният вътрешен продукт (БВП) на България за 2018 г. се оценява на 107,925 млрд. лв. по текущи цени или 55,181 млрд. евро, като на човек се падат 7 829 евро. БВП за 2018 г. по предварителни данни нараства в реално изражение с 3,1% спрямо предишната година.
 
По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт само през четвъртото тримесечие на 2018 г. възлиза на 29,813 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 240 лв. от стойностния обем на показателя.