Търговията с аграрни стоки заема съществен дял във външната търговия на България, като традиционно формира положително търговско салдо. За къде изнася агростоки страната ни и в какви нива се движи търговията с другите страни, става ясно от анализ на аграрната търговия в България през 2016 г., изготвен от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Търговия със страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
По предварителни данни, през 2016 г. износът на селскостопански стоки от България за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, без страните от ЕС и със страните от Европейската асоциация за свободна търговия, представлява 10,8% от общия аграрен износ, а вносът от тях – 5,4% от общия. Положителното салдо в аграрната търговия на България с тези страни се свива с 1,8% спрямо предходната 2015 г., до 280 млн. евро, поради изпреварващ темп на увеличение на вноса (със 7,7%) спрямо този при българския износ (с 1,4%) . 
 
 
Търговия с Балкански страни
През 2016 г. обменът на селскостопански стоки с Балканските страни (включително тези от ЕС и Турция) достига 2 366,2 млн. евро - с 4,2% повече спрямо предходната година, в резултат от нарастване както на българския износ, така и на вноса. Положителното търговско салдо за България в аграрната търговия с тези страни бележи ръст от 6,1% на годишна база, до 504 млн. евро. Основни партньори в аграрната търговия на България сред балканските страни са съседните Гърция, Турция и Румъния, като и при трите износът от България надхвърля съществено вноса от съответната страна. Отрицателно търговско салдо е отчетено единствено при търговията със Сърбия.
 
 
Търговия със страните от Европейската асоциация за свободна търговия  
През 2016 г. търговията със селскостопански стоки между България и страните от Европейската асоциация за свободна търговия възлиза на 12,5 млн. евро. Това е с 3,1% под нивото от предходната година, в резултат от намаление на българския износ със 7,3%, докато при вноса се отчита увеличение с 4%. Така, положително търговско салдо за България се свива до 2,4 млн. евро – с 54,7% по-малко спрямо 2015 г. Основни партньори от асоциацията за свободна търговия и през 2016 г. остават Норвегия и Швейцария.
 
Търговия със страните от Общността на независимите държави  
Обменът на селскостопански стоки с държавите от Общността на независимите държави през 2016 г. нараства с 3,0% на годишна база, достигайки 103 млн. евро. Аграрният внос от общността се увеличава три пъти спрямо предходната година, докато българският износ намалява с 39,8%. Това води до формиране на отрицателно салдо за България при търговията със селскостопански стоки с тези страни през 2016 г., възлизащо на 3 млн. евро. 
 
Търговия с Арабските страни  
Търговията със селскостопански стоки между България и Арабските държави се състои главно в износ от България. През 2016 г. аграрният стокообмен с тези държави възлиза на 385 млн. евро - с 10,9% по-малко в сравнение с предходната година, основно поради намаление на българския износ. Така, традиционно положителното търговско салдо за България се свива с 8,8% спрямо 2015 г., до 365 млн. евро.