Все повече държави се ориентират към блокчейн технологиите и използването им в администрацията. Дубай въвежда този тип технологии в поземлените и имотните си регистрации. 
 
 
„В близкото бъдеще ще видим как все повече партньори се включват към блокчен и това ще направи услугите по-добри, добри банкирането, ипотеките и поддържащите операции“, казват от поземления департамент на Дубай. 
 
Преди време и в Грузия беше въведен регистър на земята чрез блокчен, където само за няколко месеца след старта бяха регистрирани над 100 000 документа
 
Украйна също се присъедини към страните, използващи блокчейн за поземлен регистър, а малко след това и Швеция започна да използва подобно решение. 
 
През май поземленият регистър във Великобритания обяви своите намерения за т.нар. „Дигитална улица“, включваща блокчейн технологията като една от технологиите, които ще бъдат изпробвани.
 
През октомври стана ясно, че и в Русия се готвят да тестват блокчейн поземлен регистър през следващата година. А в Гана и някой индийски щати обмислят това да стане, но към момента не са в пълна готовност, пишат местните медии. 
 
Чрез блокчейн се осигурява прозрачност и сигурност на данните, така че те не могат да се компроментират или изкривят. Избягват се и грешките, които чиновниците могат да направят, а бюрокрацията се изпраща директно в миналото. Като пример – в Швеция са изчислили, че това ще спести 100 млн. евро на данъкоплатците за година.  
 
Снимка:pixabay.com
 
Създаването на регистър през блокчен също така дава възможност за одит в реално време, което в някои държави става веднъж годишно. Така одиторът може да прави проверките на всеки 10 минути, ако желае. 
Третият много важен позитив е, че по този начин се премахват всички такси за регистрация в кадастри и регистри, таксите за нотариус и т.н. Самите участници представляват един колективен нотариус, който  потвърждава коректността на информацията в базата данни.
 
Технологията осигурява общ поглед към всички транзакции между ангажираните страни и те могат незабавно да предприемат действия за извършване на транзакция, уверени в това, че регистрираната информация не може да се променя. По този начин обменът на каквито и да е ценности може да се случва за минути вместо за дни.
 
Подписването на договори през брокери, нещо което също хаби време и средства, се елиминира на секундата чрез използването на блокчейн, тъй като замисълът на тази технология е да няма посредници между страните, сключващи сделките. Смарт контрактите верифицират трансакцията на секундата и така страните могат да са уверени, че няма неточности и неспазване на условия. 
Когато има изменение в информацията, системата автоматично ги подновява, като ги верифицира. 
 
Как е в България? (без претенции за изчерпателност)
 
Съгласно Закона за местните данъци и такси всеки, който е придобил нов имот е длъжен в двумесечен срок от изповядването и вписването на съответната сделка в Агенция по вписванията да подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък.
Такава данъчна декларация се подава не само при придобиване на имот, а и при учредяване на право на ползване.
 
Декларирането се извършва в отдел „Местни данъци и такси" към общината по местонахождението на имота. Ако сте закупили имот на груб строеж, трябва да изчакате сградата да получи разрешение за ползване и едва тогава да го декларирате в двумесечен срок от датата на разрешението. В административно-наказателните разпоредби на закона са предвидени глоби, ако този срок не се спази. Те са в размер от 10 до 400 лв. за физическите лица, по преценка на наказващия орган.
 
 
В същия диапазон са глобите и ако в данъчната декларация не са посочени или невярно са посочени данни, вследствие на което е определен по-малък данък или се е стигнало до освобождаване от данък. Задължението за деклариране на имоти важи и за юридическите лица и при пропуск имуществената санкция за тях е от 100 до 1000 лв.
 
При наследяване на имот срокът за деклариране е различен, тъй като при него действа друга разпоредба на закона. В случая Декларацията трябва да се подаде в 6-месечен срок. Същият срок е предвиден и за декларациите за данък наследство. При тях важи правилото, че подадена в срок декларация от един наследник ползва и останалите наследници.
 
Глобата при неподаване на декларация от наследниците, заветниците или техния законен представител (например родителите на малолетно дете, което наследява от дядо си апартамент) е от 10 до 500 лв.
 
Но това не е всичко… 
 
Тук е добре да се каже, че данъчна декларация трябва да се подаде и при промяна по имота, която може да доведе до промяна и на данъка. 
Декларирането на имот може да се извърши и от упълномощено лице. За всеки имот се подава отделна декларация.
 
За да ви бъде издадена скица на имот, която е само един от купчината документи при покупко-продажба на недвижим имот, първо следва да проверите дали има одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър за района, в който се намира имотът. Проверката може да направите в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. При наличие на кадастрална карта и кадастрален регистър за района, трябва да посетите териториалната служба на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
 
В случай че има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, при извършване на сделка с недвижим имот – поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда, се изисква представяне на скица за тях.
 
А има и още …
 
За да се получи скица на поземлен имот и сграда е необходимо да подадете заявление по образец на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заявлението се подава от заинтересовано лице или негов представител и се адресира до службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на недвижимия имот. Ако са спазени всички изисквания за съдържанието на заявлението, както и ако към него са приложени всички необходими документи, документът се издава в нормативно определения срок.
 
Към заявлението се прилагат следните документи:
- документи за собственост или за отстъпено право на строеж;
- копие от скица, въз основа на която е издаден документа (за поземлен имот);
- удостоверение за наследници или пълномощно, когато заявлението се подава съответно от наследник или от упълномощено лице;
- документ за платена такса.