Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) откри обществено обсъждане на вижданията си за бъдещия законопроект за поземлените отношения и опазването на земеделските земи.
 
 
Ресорното ведомство публикува на сайта си проектозакона, чието обществено обсъждане започва днес, 27 август и ще продължи до 26 септември 2018 г. 
 
„С проекта се създава организирана и последователна цялостна уредба на поземлените отношения, която да преодолее недостатъците на настоящата регламентация в отделни и различни по степен нормативни актове, да премахне противоречията между тях, да даде цялостна, достатъчна и оптимална регулация, съобразена с актуалните обществени отношения в страната“, пише в мотивите на документа. 
 
 Основната уредба на собствеността и ползването на земеделските земи е регламентирана в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), който е приет в началото на 90-те години на двадесети век, като важна част от група закони, имащи за цел провеждане на процеса по реституция и организиране на поземлените отношения, произтичащи от нея. 
 
Вижте част от идеите на МЗХГ по някои основни точки:
 
В глава „Уедряване на земеделските земи по собственост“ е предвидена възможност картата на възстановената собственост и кадастралната карта и кадастрални регистри да могат да бъдат изменени за създаване на уедрени поземлени имоти със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. 
 
Предвижда се промяната на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой "Постоянно затревени площи", да може да се извършва само след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. 
 
Предвидено е задължение за МЗХГ да поддържа специализиран софтуерен продукт за всяко землище, в който общинските служби по земеделие са длъжни да регистрират представените актове за ползване на земеделските земи (договори, административни, съдебни и други правни актове, които доказват притежаването на право, включващо в съдържанието си правомощие за ползване на земеделската земя), както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, сключени при спазване на изискванията за форма. 
 
[news]
Освен това договорът за наем на земеделска земя със срок над една година, както и споразумението за изменението или прекратяването му, да се сключва в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните и да подлежи на вписване в службата по вписванията по местонахождението на имотите. Когато договорът за наем на земеделска земя със срок над една година се сключва от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот, или от упълномощено от тях лице, е посочено, че срокът на договора е до 3 години, съгласно условията на чл. 229 от Закона за задълженията и договорите. Упълномощаването трябва да бъде с изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите на упълномощителите. Изрично е посочено, че в тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността. 
 
Предвиден е нов подход за гарантиране правата на собствениците на т. нар. „имоти - бели петна“, а именно заповедта, с която директорът на областната дирекция „Земеделие“ одобрява масивите за ползване, да влиза в сила след заплащането на дължимите суми за ползването на имотите. Когато  участникът не е заплатил дължимите суми в определения срок, директорът изключва определените му за ползване „имоти – бели петна“ от споразумението.  
 
По отношение на земите от държавния поземлен фонд (ДПФ), при изготвения анализ се установи, че нито закона, нито правилника, дават ясна дефиниция на понятието „държавен поземлен фонд“, а институтът е важен, защото е с широко практическо приложение. Определението се извлича от разпоредби на двата нормативни акта при систематично тълкуване, като между тях в някои случаи има несъответствие. Правилата за ползването и разпореждането със земите от ДПФ не са систематично подредени в закона и правилника, няма ясно разграничени институти относно управлението и разпореждането със земеделските земи от този фонд,  и със земите в бившите стопански дворове – частна държавна собственост, което налага относимите разпоредби да се издирват във всички глави на закона и правилника и да се изследва връзката между тях. Освен това, практиката по прилагане на част от разписаните процедури показва, че те се нуждаят от усъвършенстване, с оглед новите обществено- икономически условия в страната.
 
С оглед направените констатации, в новия нормативен акт съществуващите законови и подзаконови разпоредби, относими към земеделските земи от ДПФ и земите в бившите стопански дворове, са систематизирани в поредни глави и раздели, като в част от процедурите са въведени нови правила при управлението и разпореждането с тези земи, както следва:
 
– Дадена е легална дефиниция за обхвата на земеделските земи, които се включват в понятието „държавен поземлен фонд“, като по този начин те се разграничават от земите в стопанските дворове, част от които не представляват земеделски земи и са със статут на земи – частна държавна собственост, които се управляват от министъра на земеделието, храните и горите по ред, различен от този за земеделските земи; 
 
– Прецизирани са правомощията на министъра на земеделието, храните и горите относно управлението и разпореждането със земите от държавния поземлен фонд, с оглед създадени по - късно нови процедури, действащи към момента;
 
– Уредени са общи положения за земеделските земи от държавния и общинския поземлен фонд относно статута, предназначението, разпореждането и отдаването им за ползване чрез търг и без провеждане на тръжна процедура по пазарни цени, като са определени минимални и максимални срокове за отдаване под аренда за отглеждане на едногодишни полски култури и за създаване и отглеждане на трайни насаждения;
 
– В процедурата за отдаване на земите от държавния поземлен фонд под наем или аренда чрез провеждане на тръжна процедура, е променен срокът (от 31 март на 15 февруари на текущата календарна година), до който министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за откриване на търга за следващата стопанска година, предвид, че действащия към момента срок забавя провеждането на търговете и респективно - сключването на договорите, което затруднява включването на наетите имоти в споразуменията за ползване по масиви до определения в закона срок;       
 
– Разписани са нови разпоредби, които дават възможност на регистрирани земеделски стопани до 40 години, да участват на търга за отдаване на земеделски земи от ДПФ под наем или аренда, за имоти, определени от министъра на земеделието, храните и горите по утвърдена от него методика, с цел стимулиране на млади земеделски стопани да създават стопанства или да разширяват съществуващите такива, с оглед европейските регламенти за подмладяване на сектора;
 
– Предвижда се отпадане на конкурсната процедура за отдаване под наем или аренда на земи от държавния и общинския поземлен фонд, предвид че условията за провеждане на конкурс се определят по преценка и критерии, определени от министъра, на които отговарят определен кръг субекти и може да се счете, че същите са субективни и не са така ясни и прозрачни, каквито са уредените в тръжната процедура, в която могат да участват всички заинтересовани лица, в условията на свободна конкуренция. Следва да се отбележи, че през последните 15 години, конкурс за отдаване на земеделски земи от държавния поземлен фонд под наем и аренда, не е провеждан;
 
 – Разпоредбите относно отдаването на земеделските земи от държавния и общинския поземлен фонд без провеждане на търг са прецизирани, като се предлага да отпадне възможността за отдаване по този ред на маломерни и неизползвани две и повече години имоти, като в разписаните процедури са включени и земите от общинския поземлен фонд;
 
– Прецизирана е процедурата по разпределение на общинските и държавни пасища, мери и ливади, като съществен момент е, че съответните комисии ще разпределят в съществуващата последователност първо имоти от двата фонда в землището, където е регистриран животновъдният обект на лицето, а при изчерпване на ресурса от общински и държавни земи в същото землище, ще разпределят  имоти от двата фонда в съседни землища;
 
– Предвижда се отмяна на Наредба № 19 от 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, като разпоредбите на същата ще бъдат включени в законопроекта. Ще бъде регламентирана забрана за извършване на строителство по реда на Наредба № 19 от 2012 г. в земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, включени в слой „Постоянно затревени площи“;
 
– Въвежда се изричен документ, доказващ срока на валидност на решението за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изпълнение на концесионен договор; 
 
– Отпада заплащането на местна такса, определена от общинския съвет при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд. Хипотезите, при които общината трябва да заплати на самата себе си такса за промяна на предназначението на земя от общинския поземлен фонд, представляват случаи, в които реално не се заплаща такса, тъй като собственикът на земята заплаща на самия себе си тази такса, което противоречи на основания принцип, че при промяна на предназначението на една земеделска земя в неземеделска се заплаща такса и то конкретно за това, че тя престава да се ползва според основното си конституционно предназначение. Основното и водещото при промяна на предназначението са качествата на земеделската земя, а не нейната собственост. В законопроектът са предвидени изрични хипотези, в които общината няма да дължи такса за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, а именно: за земи, за които има влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, които стават публична държавна или публична общинска собственост; за земи, изключени от строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, когато отново се иска включването им в същите граници; когато се променя предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за изграждането на обекти, които ще бъдат публична общинска собственост; когато се променя предназначението на земеделска земя за изграждането на обекти, които ще бъдат публична общинска собственост и за които ще се провеждат отчуждителни процедури;
 
– Ще бъде ясно регламентирана компетентността на комисиите, в чиито правомощия е да разрешават временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди; Прецизирани са текстовете относно необходимите документи за провеждане на процедурата за разрешаване на временното ползване на земеделска земя;
 
– Въведена е нова процедура - промяна на предназначението на неземеделска земя в земеделска. Предоставя се правна възможност на собственици на поземлени имоти, разположени извън границите на урбанизираните територии, които според кадастралните регистри, по вид територия и начин на трайно ползване, не са предназначени за земеделско ползване, но фактически се ползват за земеделски нужди, да подадат заявление до Комисията за земеделските земи за безвъзмездна промяна на предназначението им от неземеделска в земеделска територия;
 
– По отношение на административнонаказателни разпоредби – детайлно ще бъдат разграничени правомощията по издаване на наказателни постановления във връзка с извършени нарушения по новия законопроект. Предлага се санкцията/глобата по наказателни постановления, издавани срещу лица, които използват земеделска земя за неземеделски нужди, да се определя като 10% от двойния размер.