Някои от правилата за посевния и посадъчния материал ще бъдат променени още това лято по силата на промени в закона, които правителството внесе в парламента.

Предстоят важни промени в търговията със семена

Една от промените предвижда заявителите за вписване на сорт в официалната сортова листа ежегодно в срок до 20 декември да подават заявление за вписване за следващата календарна година. 

„Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път, чрез лицензиран пощенски оператор или устно“, предвижда проектозаконът.

Както Агри.БГ вече писа, с промените законът ще осигури на производителите и търговците на семена и посадъчен материал разумен срок за допълване и поправяне на документите им.

Проектозаконът: „Когато се установят нередовности по подаденото заявление, заявителят се уведомява и се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“

Досега такъв срок не е предвиден в закона, а за целта администрацията най-често е давала на заявителите една календарна седмица. Това време понякога е било недостатъчно, а освен това за определянето му не е имало законово основание.

Друг текст в проекта урежда плащането за сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност, и биологични и стопански качества. Размерът на таксите за тези дейности ще се определя с тарифа и по ценоразпис на услугите, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по сортоизпитване апробация и семеконтрол (ИАСАС).