Аграрните институти очакваха още през есента на 2013 г. да е факт новият Закон за Селскостопанска академия (ССА), но това не се случи. След много дебати за бъдещето на ССА, необходимите структурни промени и начините за финансиране на аграрните институти, проектът на Закон за ССА е готов в окончателен вид. Днес, 4 юни проектът беше внесен в деловодството на Народното събрание. Това означава, че би трябвало преди лятната ваканция народните представители да разгледат текстовете и да гласуват.

 

С промените в Закона Селскостопанска академия ще придобие статут на първостепенен бюджетен разпоредител. „Това е жизненоважно за оцеляването и бъдещето развитие на аграрната наука в България“, заяви председателят на ССА доц. Христо Бозуков. Той допълни, че Академията трябва да стане автономна организация за научни изследвания, приложна, обслужващо-спомагателна и образователна дейност.

 

Тези промени са отговор на нарастващите обществени потребности от модерно развитие на селското стопанство, въз основа на повишаване нивото на научния потенциал и реално прилагане на ефективна държавна политика в областта на земеделието. Със законопроекта се въвежда изискването за отчетност на постигнатите резултати и ефективността на вложените средства. ССА се задължава не само да съставя годишен отчет за своята дейност, което тя прави и сега, но и да представя този отчет всяка година пред Министерския съвет.

 

Така ще се осигури прозрачност и контрол върху ефективността на публичните средства, инвестирани в Селскостопанската академия. Следващата основна промяна е свързана с въвеждане на принципите на академичност и вътрешна автономност. Предвижда се досегашният ред за назначаване на председателя на ССА да бъде променен и изборът на председател на ССА да става от Общо събрание на академичния състав на академията.

 

В законопроекта се разписват основните правомощия на Общото събрание на академичния състав, на Управителния съвет и Председателя на ССА Дейността на всички останали ръководни и изпълнителни органи за управление, включително в основните научни звена, ще бъдат подробно конкретизирани в Устав на ССА.

 

„Измененията на закона ще спомогнат за създаване на качествени продукти и ще мотивират младите учени да разгърнат кариерното си развитие. Ще могат да се осъществят и сериозни проекти, които ще допринесат за задоволяване на високия интерес, който съществува и в момента към постиженията на аграрната наука“, категоричен е доц. Бозуков.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!