Българската стопанска камара (БСК) предложи законодателни промени, които да облекчат наемането на ученици от професионалните училища на трудов договор в индустрията, селското стопанство и останалите сектори, участващи в дуалното обучение.
 
 
Основната идея е сключването, администрирането и прекратяването на трудовите договори за целите на обучението да става при облекчени условия. Една от възможностите е възрастта за наемане по трудово правоотношение на юношите да се намали от 16 на 15-годишна възраст.
 
„За наемането на работа на ученици, обхванати от дуална форма на обучение, да не се изисква разрешение от Инспекцията по труда за всеки отделен случай“, предвиждат още от БСК. 
 
Според Камарата облекченията ще увеличат интереса към тази форма на образование. Експертите на БСК предлагат и намаляване на изискването (чл. 230, ал.5 от КТ) за долна граница на трудовото възнаграждение на работещите ученици. Те смятат, че прагът трябва да се понижи от 90% на 50% от минималната работна заплата (МРЗ).
 
Техният аргумент е, че именно в процеса на работа обучаемият придобива знания, умения, трудови и професионални навици. За целта работодателят влага ресурси и поема редица рискове - по отношение на количеството и качеството на крайния резултат от положения труд, и спрямо крайния резултат от обучението.
 
 
„Настоящият минимален размер от 90% от МРЗ прави наемането на ученици в дуална форма на обучение неатрактивно за работодателите. Освен това, няма пречки чрез браншово или фирмено колективно трудово договаряне да се постигне по-високо ниво на заплащане, което ще бъде съобразено с възможностите на конкретния работодател или сектор на икономиката“, казаха от БСК.
 
Като насърчителна мярка за работодателите по-активно да се включват в системата на дуалното обучение, Камарата препоръчва осигурителните вноски за наетите ученици да се поемат от държавния бюджет. Експертите прогнозират, че допълнителни разходи за това няма да надхвърлят 30 млн. лв. годишно при максимално допускане за ангажиране на около 50% от учащите в дуално обучение от три випуска и отчитане на допълнителните постъпления от данъци върху доходите на физическите лица.
 
Предложенията на БСК са по повод обсъждания в Народното събрание на проект за промени в Закона за професионалното образование и обучение. Те се отнасят до конкретни текстове в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за професионално образование и обучение.