За да се обезпечи цялостният контрол от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) на изискванията по „Кръстосано съответствие“ се налага увеличаване на административния капацитет в дирекция „Технически инспекторат“ и в областните дирекции по земеделие с 12 щатни бройки.

20 големи биофирми са взели 50 млн. евро субсидии за пет години

Това предложение е залегнало в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове. То вече е публикувано за обществено обсъждане до 27 януари на страницата на Министерството на земеделието.

 „Кръстосаното съответствие“ е набор от правила, които трябва да бъдат спазвани, за да получават фермерите пълния размер на своите субсидии. Тези правила са изложени в националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (НС за ДЗЕС) и в законоустановените изисквания за управление (ЗИУ), припомнят от ресорното министерство.

Към момента ДФЗ извършва проверки на място на НС за ДЗЕС и 2 ЗИУ (с 33 изисквания). Останалите 11 ЗИУ (с 99 изисквания) се проверяват от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Разширяването на обхвата на проверките и коя администрация ще ги извършва ще се определи със заповед на министъра на земеделието. 

„Разширяването обхвата на контрола по „Кръстосано съответствие“ е продиктувано от незадоволителни констатации по извършени одити от страна на структурите на Европейската комисия“, посочва министър Танева в мотивите към проекта. 

В нейното предложение е заложено числеността на ДФЗ да се увеличи и с още 6 бройки заради промените в Наредба №4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Добавените нови функции по прилагане на тази мярка налага да има административно звено в ДФЗ, което да приема и изплаща финансовата помощ по подадените заявления. 

Освен това поради приключили ангажименти по програма САПАРД в проекта се предлага съответната дирекция да бъде закрита. Също така е необходимо да се прецизират функциите на дирекции „Вътрешен одит“, „Противодействие на измамите”, „Обществени поръчки“, „Правна” и на Инспектората. 

„Увеличаването на числеността на ДФЗ с общо 18 бройки ще бъде за сметка на намаляване числеността на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури с 6 бройки и на регионалните дирекции по горите към Изпълнителна агенция по горите с 12 бройки“, уточнява земеделският министър.