Очаква се постепенен ръст във вътрешното производство на домати, пипер и краставици, но вносът ще остане значителен, а самозадоволяването ще си остане на нива 0,75. Това са част от предвижданията в доклад на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) към Института по аграрна икономика, София.
 
Обработваемата земя, използвана за зеленчуци, леко се разшири – от 1,7% през 2016 г. до 2,2% през 2017 г. Основна причина е нарастването на откритите площи в стопанствата с 24,5% на годишна база. За сметка на това площите за оранжерийно производство се свиха с 3,6% спрямо 2016 г.
 
Отпадането на някои зеленчуци, отглеждани на открити площи и подпомагани по схемата за обвързана подкрепа, доведе до промяна в поведението на някои фермери. Тенденцията е обвързаното или друго целево подпомагане да влияе върху площите, а не върху производството.
 
43% от реколтираните площи на плодовите зеленчуци са заети от домати, пипер, краставици и корнишони. Общата им площ през 2017 г. достигна най-високото си равнище за последните пет години. Увеличение спрямо 2016 г. се наблюдава при доматите, краставиците и корнишоните, докато при пипера има свиване.
 
Очакванията са през 2018 г. общите площи да се задържат около 8,35 хил. ха. В средносрочна перспектива се прогнозира слабо увеличение.
 
 

Производство

267,7 хил. тона е общото количество на произведените домати, пипер, краставици и корнишони през 2017 г., което е спад от 4,3% спрямо 2016 г. Най-голям е делът на доматите – 158,8 хил. тона, като това е най-високото равнище през последните 10 години. Основни стимули са все по-голямото търсене на пресни домати извън сезона и възможностите за разширяване на експорта.
 
С 24% намаля производството на пипер през 2017 г. спрямо преходната година. Негативно влияние оказаха по-ниските цени на вносната продукция от Турция и Македония, както и спецификата на агротехниката. 
 
С 18% по-малко са произведените краставици през 2017 г. спрямо 2016 г. Причините могат да се търсят в провалената на места реколта заради природни бедствия, както и в силната конкуренция на европейския пазар.
 
Очакванията са производството на домати да се понижи до 144,2 хил. тона през 2018 г., което е малко над нивото от 2016 г. Негативен ефект оказват неблагоприятните климатични условия. Производството ще се повиши по-чувствително при краставиците – с 6%, и по-слабо при пипера – 1%.
 

Средни добиви

Ниските средни и съществената вариация по години са двата основни проблема, които намаляват конкурентоспособността на българските зеленчуци. 
 
Заради обвързаната подкрепа, която се разпределя на площ, една част от площите се засаждат не с цел продукция, а получаване на субсидии. Това води до изкривяване на картината, смятат анализаторите от САРА.
 
Като други сериозни проблеми те посочва силната фрагментираност на производството и ресурсната ограниченост за навлизане на нови технологии. Техните очаквания са за средни добиви между 25–26 т/ха при доматите, около 20 т/ха при краставиците и около 16–17 т/ха при пипера.
 
 

Цени

Съвсем закономерно цените на вносната продукция влияят върху изкупните цени, а оттам и върху цените на дребно в търговската мрежа.
 
От 2013 до 2017 г. доматите, отглеждани на открито, са се изкупували в доста голям диапазон – между 463 лв./тон и 711 лв./тон. В същото време цената на оранжерийните домати се задържа стабилно около и над 1 лв./кг, което прави това производство привлекателно за производителите от гледна точка на инвестициите. 
 
През същия период доматите на дребно се продаваха между 2,23 и 2,25 лв./кг, поддържайки относително високо равнище спрямо доходите на потребителите. Цените се определяха от търговците на едро и дребно, а не от производителите поради по-слабите им пазарни позиции по веригата на предлагане.
 
Частично решение на този проблем в средносрочна перспектива експертите от САРА виждат в новата държавна помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци” по стандарта GLOBAL G.A.P, ратифицирана от ЕК в края на октомври.
 
Те прогнозират повишаване на цените през следващия 5-годишен период. В основата ще са производствените разходи, свързани с по-високите цени на енергията и горивата, както и растящото заплащане на труда в земеделието. 
 
Най-сериозно ще е увеличението при цените на дребно на доматите, които вероятно ще се движат между 2,50 и 2,70 лв./кг. 
 
В периода 2019–2023 г. се предвижда краставиците да се изкупуват средно за 1,21 лв./кг на едро и 2,46 лв./кг на дребно. Очаква се леко повишаване на изкупните цени на оранжерийната продукция, които за периода 2014–2018 г. достигнаха 1,17 лв./кг. 
 
Силният натиск на вноса е вероятно да понижи изкупните цени на пипера през следващите пет години, като се очаква те да са около 735 лв./тон. Цените на дребно ще се движат между 2,10 и 2,20 лв./кг.