На 12 май, неделя ще се проведат парламентарните избори за 42-ро Народно събрание.

В последния ден от предизборната кампания, Фермер.БГ публикува основните акценти по отношение на сектор Селско стопанство, заложени в политическите платформи на партии и коалиции.

Приоритетите бяха представени пред земеделците на семинар, организиран от Асоциацията на земеделските производители в България в края на месец април.:

ГЕРБ:
Работим за равнопоставена подкрепа на българските земеделци и ще продължим с увеличаване на селскостопанските субсидии.
Подкрепа на младите фермери и малките производители в планинските и необлагодетелствани райони със средства от ЕС и държавния бюджет.
Продължаване на политиките за целенасоченото подпомагане на традиционните български производства - овощарство, зеленчукопроизводство и животновъдство.
Приемане на нов Закон за опазване на селскостопанското имущество.
Насърчаване на доброволната поземлена комасация чрез държавна помощ за административните разходи по нея и чрез държавния и общински поземлен фонд.
Развитие на хидромелиорациите чрез средства от фондовете на ЕС.
Осигуряване на качествени и безопасни храни за българския потребител.

Гледайте видео:


Коалциция за България:
Държавни помощи за слабите звена в сектора – производство на плодове и зеленчуци, отглеждане на животни.
Подкрепа за кооперациите чрез промяна на досегашната политика, която привилегирова едрите земеделци.
Подпомагане на дребните и средните производители чрез целево финансиране и въвеждане на „таван” върху субсидиите, плащани на една земеделска фирма.
Защита на собствениците на земеделска земя, които да получават минимално гарантирана рента.
Развитие на преработването на селскостопански продукти и осигуряване на достъп до пазара на дребните и средните земеделски производители чрез инвестиции в общините.


Гледайте видео:


 

ПП Движение България на гражданите:
Безвъзмездна експертна държавна помощ за малки производители при кандидатстване за финансиране;
Подобряване на материално-техническата база в образователните структури, подготвящи кадри за земеделското производство
Безвъзмездно предоставяне на земя на семейства до 39-годишна възраст;
Развитие на традиционни сектори – зеленчукопроизводство, овощарство, пчеларство и др.;
Изграждане на повече места за първа продажба;
Стартиране на мащабна програма за възстановяване на поливното земеделие;
Увеличаване на субсидията за декар площ за първите 50 декара или за първите 9 животни;
Възстановяване на акциза за горивата върху земеделска техника;
Финансово стимулиране на обединенията на производители и преработватели, които създават затворен цикъл на производство.

Гледайте видео:
СДС/Обединени земеделци:
Разрботване на дългосрочна стратегия за развитие на земеделието и селските райони;
Облекчени условия за стимулиране кооперирането на дребните земеделски производители относно възможността за покриване на критериите и ползване на евросубсидии;
Въвеждане на изискване за големите търговски вериги да включат в асортимента си минимум 50% българска продукция;
Недопускане освобождаването на ГМО в околната среда;
Изграждане на регионална мрежа за оптимизиран контрол върху продукцията от пестициди и торове;
Въвеждане на ограничителни мерки на субсидирането, чрез горна граница от 15 000 дка;
Осъвременяване и въвеждане като задължителен на Български държавен стандарт за хранителните продукти;
Стимулиране на създаването и производството на местни запазени марки от традиционни селскостопански изделия, храни и биопродукти;
Създаване на национална генна банка за съхранение на местни сортове земеделски култури и породи животни;
Ускорено изравняване на субсидиите с тези на старите страни членки на ЕС;
Активна подкрепа на поливното земеделие, чрез стимулиране на прилагането на водоспестяващи, енергоспестяващи и екологично-съобразни технологии и техники за напояване на земеделските култури, отчитащи агроклиматичните и агротехническите условия в различните региони на страната;
Възстановяване на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи в земеделски райони с трайна тенденция към засушавания. Усъвършенстване на технологиите за отглеждане на култури в условията на засушаване и воден дефицит.
Запазване на Държавния поземлен фонд;
Актуализиране на Национална стратегия за развитието на аграрния сектор;
Стриктно регулиране на индустриалния риболов, вкл. временни забрани върху риболова на определени видове със стопанска значимост;
Създаване на работещ гаранционен фонд в земеделието, както и преразглеждане на изискването за размера на банкова гаранция при субсидиране на проекти от ЕФГЗ;
Стартиране на регионални програми с национално и европейско финансиране;
Оптимизиране на администрацията в земеделието.

Гледайте видео:ПП Зелените:
Стимулиране на местното производство, местните пазари и премахване на пречките пред преките продажби на земеделска продукция;
Подкрепа за биологичното производство и агроекологичните практики, включително възстановяване плодородието на почвите;
Справедливо разпределяне на европейските субсидии, насочване на субсидиите към малките и средните фермери, които са свързани пряко с живота на село;
Подкрепа за опазването и развитието на традиционните култури и отрасли като животновъдство, пчеларство, зеленчукопроизвоство и овощарство, подсигуряващи качествена храна за българските потребители; Забрана на неоникотиноидните пестициди, за да оцелеят пчелите в България.
Подкрепа за младите фермери и хората които желаят да се занимават със земеделие и водят природосъобразен живот в селските райони.

Гледайте видео:ПП ЛИДЕР:
Изравняване на европейските плащания за единица площ на българските и европейските земеделски производители.
Субсидиране на селскостопанските производители да бъде не на база обработваеми площи и брой отглеждани животни, а на база количество и качество на произвежданата продукция.
Стимулиране на производството на екологична селскостопанска продукция.
Отмяна на акциза върху горивата за земеделските производители.
Възстановяване на изкупвателните пунктове и коопериране на производителите.
Създаване на Гаранционен фонд в земеделието за подпомагане маките и средни производители да усвояват европейските фондове.
Комасация на земята - един от механизмите за разрешаване на проблема с обезлюдяването. Създаване на Агенция за земята - посредник при покупко-продажбата, която да спомага комасацията на земята.
Данъчни облекчения за реално коопериране на големите, средните и малките земеделски производители.

Видео:


ДПС
Разработване и ефективно прилагане на селскостопанска политика, която насърчава ефективното използване на ресурсите.
Поддържане на производствената база за храни, фуражи и възобновяема енергия.
Стимулиране на действия за смекчаване и адаптиране към изменението на климата, за опазване на екосистемите и борбата със загубата на биологично разнообразие.
Подкрепа на диверсификацията на икономическата дейност в селските райони, така че да насърчи балансирано териториално развитие.
Разширяване на диапазона на произвежданите в страната биологични, екологично чисти селскостопански продукти. Изграждане и защитаване на българска марка биологични хранителни продукти
Стимулиране на сдружаването на селскостопанските производители за постигане на конкурентна и икономически ефективна селскостопанска продукция с висока добавена стойност, предназначена за вътрешен и външен пазар.

Гледайте видео:


 

Коалиция ДСБ БДФ:
Развитие на ефективно и конкурентоспособно земеделие, съобразено с националната специфика и регионални особености;
Преминаване на широк кръг от регистрираните земеделски производители от полупазарни към пазарни земеделски стопанства и осигуряване на достатъчни количества разнообразни суровини за хранителната промишленост;
Пълно оползотворяване на европейските средства по линия на Общата селскостопанска политика за периода 2014–2020 г. и достигане на средствата до много по-широк кръг от реципиенти (особено фамилни, малки и средни земеделски стопани);
Максимално задоволяване на хранителната промишленост с пресни, качествени местни суровини за производство на широк кръг традиционни храни;
Развитието на животновъдството, рибовъдството и аквакултурите, зеленчукопроизводството и овощарството – приоритет през следващите 4 години;
Производство на богата гама от продукти на дървопреработвателната промишленост и износ на готови изделия, а не на сурова дървесина;
Устойчиво ангажиране на голям брой селско население и население на малки градове и общини в земеделското производство.

Гледайте видео:


 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!