Новата 2018 г. стартира със сериозна заявка за отваряне на редица мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР 2014 – 2020 г.). Ето кои са мерките, които следва да бъдат отворени тази година според индикативната годишна работна програма на ресорното ведомство за 2018 г. Тя е съгласувана от Комитета по наблюдение на ПРСР на проведеното на 22 декември 2017г. заседание.
 
 
Подмярка 4.1.2
Прием по подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" е заложен да стартира през месец април, като приемът, по индикативни данни, трябва да продължи до юли 2018 г. По подмярката може да се кандидатства за изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество; закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване; общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.
 
Подмярка 4.2
Прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се очаква да стартира в началото на годината, през месец януари и да продължи до април 2018 г. Целта на подмярката е да подпомогне модернизирането на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти, с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.
 
[news]
Подмярка 6.1
Приемът по подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" се очаква да започне през февруари и да продължи до май 2018 г. По подмярката се субсидират дейности за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани.
 
Подмярка 6.4.1
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, по индикативни данни, е заложена да стартира през месец април. Приемът по подмярката ще продължи до юни 2018 г. Мярката е за инвестиции в неземеделски дейности, като например: 
Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
Развитие на услуги във всички сектори;
Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.
1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
3. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.
 
Мярка 9
Отварянето на мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ е заложено за месец април, като по индикативнни данни, приемът ще продължи до юли 2018 г. По мярката може да се кандидатства за получаване на помощ за учредяване на групи и организации на производители в областта на селското стопанство.
 
Подмярка 16.1
Прием по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ е планиран за месец май, като ще продължи до юли 2018 г. Тази подмярка е подходяща за оперативни групи, които са учредени като дружества по смисъла на чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Основните групи субекти в оперативната група са: Научни институти или опитни станции, Висши училища, НПО, земеделски стопани, МСП в областта на преработката на храни и Консултантска организация. Като изискване е поставено, че оперативните групи трябва да са сформирани от минимум два субекта - един, от които задължително е земеделски стопанин.
 
Предвидено е и отваряне на редица общински мерки – мярка 7.2, мярка 7.3, мярка 7.5, мярка 7.6. Както и прием по мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“. Мярката е предвидена за провеждане на безплатни обучения и курсове за фермери и е заложена да стартира през юли 2018 г.