Агроведомството ще създаде и поддържа национален публичен регистър, в който ще бъдат описани одобрените типове двигатели на извънпътната техника.
 
 
Това е записано в проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Това се прави във връзка с влизането в сила на еврорегламент, който касае изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряване на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна техника. За целта ще бъде създадена и комисия към министърът на земеделието, храните и горите, която ще работи по процедурите за одобряване на типа двигатели. 
 
Става въпрос за многофункционални превозни средства, които се използват в селското стопанство, за състезания, като пътни превозни средства, като работни машини за теглене, за туризъм и др., пише в законопроекта. 
 
До този момент в областните дирекции „Земеделие“, които отговарят за регистрацията съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) постъпват заявления за регистрация на тези машини, но такава регистрация не може да бъде извършена, което създава напрежение сред собствениците им. 
 
Причината е, че в законодателството на България липсва правна уредба, която да регламентира регистрацията на т. нар. превозни средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари, с изключение на категория L. 
 
Именно заради това в мотивите към законопроекта е записано, че заради съществуващите  пропуски е необходимо да се търси подходящ механизъм за регулирането на статута на тези превозни средства. 
 
Уреждането на обществените отношения в България относно регистрацията на този вид техника е възможно след регламентирането ѝ в ЗРКЗГТ, с което ще се даде възможност за по - стриктен контрол, повишаване на безопасността при използването ѝ и идентифицирането на собствениците на тази техника, извършили нарушения. Във връзка с безопасността при придвижване, тази техника не следва да се използва по пътищата, отворени за обществено ползване. 
 
Предложената промяна ще даде възможност да се прилагат и съответните наредби към ЗРКЗГТ, регламентиращи условията за регистрация, техническата изправност и безопасност, правоспособност на лицата, управляващи превозни средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари, пише в мотивите.