Над 50 животновъди от всички общини на Област Бургас се включиха в първото за годината заседание на Експертната комисия по животновъдство Бургас, съобщават от Областната дирекция Земеделие.

Животновъдите бяха информирани относно схемите за обвързана подкрепа за животни, които през 2016г. ще бъдат същите и при същите условия като приложените през 2015 г. Финалните ставки за животно се формират като се раздели бюджета по схемата на броя на допустимите за подпомагане животни. Плащането зависи от броя на животните, които се заявяват и се установяват като допустими през съответната година, като по този начин земеделските стопани имат активна роля в този процес;

 
При ревизирането на схемите от 2017 г. е необходимо да бъде доказана уязвимост на сектора чрез намаление на животните и/или производството, ако се иска увеличение на бюджета или въвеждането на нова схема. Първата ревизия на обвързаните схеми по директните плащания на ОСП 2014-2020 предстои в края на 2016 година, защото според регламента, е необходим кратък период от две година по прилагането на схемите – това са 2015 и 2016 г., за да стане ясно как те повлияват на уязвимите сектори, към които е насочена обвързаната подкрепа. Така, че в края на 2016 г., в МЗХ ще бъде направен анализ, заедно с браншовите организации доколко е целесъобразно прилагането на схемите в този им вариант и в каква посока те трябва да бъдат изменени.
 
Животновъдите взеха активно участие в срещата, задаваха много въпроси, които ги вълнуват и получиха разяснения и отговори от Лидия Станкова, директор на ОДЗ Бургас, д-р Златка Възелова, директор на дирекция „Животновъдство“ в МЗХ.
 
Правно основание при заявяване на площите за подпомагане:
 
За да подаде заявление за подпомагане, кандидатът следва да е регистриран земеделски стопанин и да притежава съответните правни основания за ползване за площите, които заявява. Важно е да се знае, че за разлика от предходната година, кандидатите ще могат да заявяват само площи, в обхвата на границите на имотите, за които е регистрирал правно основание за ползването им в срок до 15 февруари 2016г. За земеделски имоти държавна и общинска собственост, за които със заповедта на кмета на общината, съответно на директора на областна дирекция „Земеделие”, е започнала процедура за предоставяне за ползване за стопанската 2015-2016г. преди 15 февруари 2016г. по реда на закон, може да се извършва регистрация в сроковете за подаване на заявления за подпомагане. За стартирала процедурата се счита датата на заповедта на кмета на общината, съответно на директора на областна дирекция „Земеделие”. Правно основание за подпомагане в горски имоти, държавна и общинска собственост, представляващи пасище, ливада или поляна са сключените договори за наем по реда на Закона за горите. За имоти, попадащи в защитени територии, правно основание е разрешително за паша по чл.50, т.5 от Закона за защитените територии, което се издава въз основа на годишните планове, утвърдени със заповед на директорите на регионалните органи на Министерство на околната среда и водите. Процедурата се счита за стартирала с датата на заповедта на съответния регионален орган на Министерство на околната среда и водите.
 
Каква ще е насоката на новата Национална програма по пчеларство 2017-2019г..
 
Работна група от експерти на МЗХ с широкото участие на представители на  всички национално представени легитимни пчеларски организации обсъждат пчеларската програма за следващия 3-годишен период 2017-2019 г. Тя трябва да е представена на ЕК в срок до 15 март. 
 
Работна група активно работи по промените на закона по Животновъдство, стана ясно по време на заседанието. Стартира екшън план за качеството на млякото. Състоянието на всяка млечна ферма чрез попълнен чек лист ще бъде достъпно чрез интернет;
 
Промените на наредба Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти ще се извършат преди срока за кандидатстване по по Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“. От март до юни 2016, животновъдите, отглеждащи едър и дребен рогат добитък, ще могат да подават заявления по мярка 14 - "Хуманно отношение към животните" и да получат допълнителни субсидии на бройка животно. Заявлението по мярка 14 "Хуманно отношение към животните" ще се подава заедно със заявлението по Директни плащания, като допълнително приложение. Помощта по мярката е насочена към животновъдни ферми, в които се отглеждат преживни животни, в това число говеда, биволи, овце и кози. Чрез субсидиите по мярка 14 "Хуманно отношение към животните", ще се осигури по-дълъг период на пасищно отглеждане и повече свободно пространство в помещенията за отглежданите животни, което ще окаже благоприятно влияние върху тях, върху здравето им и благосъстоянието им, ще се подобри жизнеността им и така ще се повиши качеството на произведената продукция.
 
На основание писмо от изпълнителния директор на БАБХ от 05 ноември 2015г., наложителното придвижване на едри и дребни преживни животни може да се извършва на територията на областта единствено след разрешение на директора на ОДБХ Бургас под стриктен официален контрол и гарантиране на здравния статус на животните, като за всяко едно движение на животни се уведомява дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ при ЦУ на БАБХ. Наложителното придвижване на едри и дребни животни от територията на областта към други областти на страната може да бъде извършено единствено след разрешение от ЦУ на БАБХ.
 
Пред животновъдите експерти на МЗХ представиха презентация „Подпомагане в животновъдството и разпределение на средствата от Директни плащания 2015 г., сравнителни плащания общо за страната спрямо плащания в Бургаска област. Стана ясно значителното увеличение на средствата, насочени за подкрепа на животновъдния сектор през 2015г. Беше акцентирано върху постигнатото през 2015г, а именно:
 
Всички схеми се прилагат на територията на цялата страна (премахнати са изискванията за местоположение на фермите);
По-добро насочване на подкрепата с цел подобряване на продуктивността – схеми за животни под селекционен контрол;
Увеличение в общия брой на подадените заявления и подпомогнатите животни за всички видове животни;
Улесняване на животновъдите в изпълняване на изискването за задържане (80 дни).