На заседание вчера Правителството одобри финансовите параметри план-сметката на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, която ще изплаща средствата по договорената с Европейската комисия финансова рамка за селско стопанство по Схемата за директни плащания на площ, за пазарна подкрепа и за развитие на селските райони.


Средствата за директни плащания възлизат на 470 174 300 лв., за пазарна подкрепа са 252 298 200 лв., а средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, прехвърлени към директни плащания – 103 053 900 лв. За субсидиране на текущата дейност са предвидени507 056 200 лв., в т. ч. и за преки субсидии за безвъзмездно подпомагане на земеделските производители по национални програми в размер на 45 млн. лв. По националните програми средствата ще се предоставят след като бъдат утвърдени от Управителния съвет на ДФ „Земеделие".


Предвидените средства по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за рибарство възлизат на 350 724 300 лв., а националното съфинансиране към тях е в размер на 111 331 900 лв.
Приходната част на Фонда се формира от собствени средства, помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от ЕС и от ежегодна субсидия от държавния бюджет. Набраните суми са за субсидиране на растениевъдството и животновъдството, предоставяне на инвестиционни заеми, плащания по поети гаранции, възнаграждения на персонала, капиталови разходи и текуща издръжка на Фонда.


Разплащателната агенция ще гарантира възможността през 2008 г. да се изплащат финансови средства на заетите в земеделието и да се прилага Общата селскостопанска политика и Общата рибарска политика на ЕС.