Правителството одобри допълнителни средства в размер на 15 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за изпълнение на предвидените в §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите дейности.

 

С тази разпоредба на „Напоителни системи” ЕАД се възлага задължение за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна чрез организирана и управлявана от дружеството мрежа. Средствата ще осигурят по-добро стопанисване, поддръжка и експлоатация на обекти и съоръжения, чието основно предназначение е предпазване от вредното въздействие на водите, с оглед предотвратяване на непредвидими щети за държавата.

 

Ще се създадат подходящи условия за работа на работниците от сектора и ще се осигури изплащането на техните заплати. Средствата са предвидени в Закона за държавния бюджет за 2014 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!