От 1 януари 2023 г. прагът за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) се увеличава на 100 000 лв., съобщи Националната агенция за приходите (НАП).

Гласувайте: Какво ще доведе до по-голяма прозрачност при разпределяне на бюджетите по сектори?

През ноември Съветът на Европейския съюз разреши на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност.

В резултат от това решение се изменя чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, като прагът за задължителна регистрация се повишава от 50 000 лв. на 100 000 лв. от началото на следващата година. 

Този праг ще се прилага до 31 декември 2024 г. След това в сила ще влязат нови правила по отношение на специален режим за малките предприятия. 

От Приходната агенция подчертават, че посочените прагове за съответните периоди са приложими при определяне на облагаемия оборот както за целите на задължителната регистрация по закона, така и в случаите на дерегистрация по избор в резултат на отпадане на основанието за задължителна регистрация. 

Регистрираните на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС с облагаем оборот за последните 12 месеца под 100 000 лв. към 1 януари 2023 г., които желаят да прекратят регистрацията си по закона, могат да подадат заявление за дерегистрация в съответната териториална дирекция на НАП.

Няма законово регламентиран срок за подаване на заявлението. 

Регистрираните на същото основание лица с облагаем оборот за последните 12 месеца под 100 000 лв. към 1 януари 2023 г., които желаят да останат регистрирани по закона, не следва да подават заявление за дерегистрация, уточняват от Агенцията.