Продукцията, произведена от българските овощари и от стопаните, които отглеждат черупкови и ягодоплодни насаждения, се увеличава, въпреки климатичните промени и неблагоприятните явления като пролетни измръзвания, слани, проливни дъждове и трайно засушаване.
 
 
Аграрната статистика отчита почти 4% ръст на производството на български плодове – от 219 847 тона през 2017 г. на 228 501 тона през 2018 г., стана ясно от новите предварителни данни, публикувани от земеделското министерство.
 
Площите, заети общо от овощни градини, черупкови и ягодоплодни насаждени, се увеличават за година с близо 11% - от 61 628 хектара на 68 255 хектара. 
 
 
Стопанствата усилено инвестират в нови насаждения. Младите растения, които още не са встъпили в плододаване, се разширяват с изпреварващ темп – с над 14%, от 16 279 хектара на 18 633 хектара.
 
През миналата година са реколтирани 39 854 хектара или 88% от плододаващите площи. „Поради климатични и други причини около 12% от плододаващите площи не са реколтирани“, отбелязват експертите на министерството. 
 
Година по-рано резултатите са били по-слаби. Тогава са реколтирани 36 962 хектара или 87% от плододаващите площи.
 
        Относителен дял на реколтираните площи с овощни видове - 2018 г.
Източник: Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), отдел Агростатистика
 
Най-засегнати от неблагоприятните природни условия през 2018 г. са били насажденията с кайсии и праскови. При тези култури реколтираните площи са с 12% и с 10% по-малко, а прибраната продукция е съответно с 40% и с 16% по-малко. 
 
Общо площите, от които миналата година е имало добив, са с 8% повече спрямо предишната, като най-голям дял заемат черешите – 25%, следвани от сливите и джанките – 18,5%. 

 
Най-съществено увеличение на производството през 2018 г. има при сливите – с 15% или със 7 200 тона, при черешите – с 14% или с 6 900 тона, и при ябълките – с 12% или с 5 300 тона.