Днес, 31 юли, е крайният срок, в който собствениците на земеделски земи трябва да декларират как ще ги стопанисват. В противен случай, държавата ще разпредели служебно земята за ползване.

Белите петна покриват 5% от масивите за ползване

До днес земеделските стопани, собственици на земя, трябва да решат и декларират дали ще обработват лично масивите си или планират да ги отдадат под аренда.


Нивите, които са изоставени от техните собственици, известни още като „бели петна“, заемат средно 5% от масивите за ползване, за които има сключени споразумения. 

По данни на Аграрния доклад за стопанската 2017/2018 година са сключени 3 541 споразумения за създаване на масиви за уедрено ползване на земеделските земи за ниви, които обхващат площ от 26 156 173 декара. В това число попадат 1 331 359 декара „бели петна“.

Всяка година със собствениците на землищата се сключват доброволни споразумения за ползване на земите и някъде в тези територии влизат имотите, чийто собственик не е указал какъв е статутът на неговата земя.

Ако собственикът на земя не е подал декларация, че лично ще я обработва, правното основание на ползване за следващата стопанска година е на ползвателя, в чийто масив попада имотът. Това ползване е възмездно. Ползвателят, в чиито масиви попадат „белите петна“ дължи заплащане.

Собственикът получава парите си от областната дирекция по земеделие на сметка по местонахождение на имота, след като те постъпят в специална сметка, а давностният срок за получаване на сумите е десет години.
Според експерти в земеделското министерство, обаче, това разкрива и един друг проблем – за липсващите собственици, които не се интересуват от земите си и не търсят парите си за тях.

Общинските служби „Земеделие“ изготвят предварителни регистри, които се обявяват до пети август. Тези регистри трябва да се погледнат от всички собственици и засегнати лица, за да се види всеки имот с какъв статут е, като до 15 август могат да се правят корекции в регистъра.

За да се избегнат злоупотреби, от земеделското ведомство призовават собствениците на земи до 31 юли или да подадат декларация за лично обработване на земята или да сключат договорите си с ползвателите, за да се предотвратят бъдещи грешки и недоразумения.