За края на месец март е предвиден приемът по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство”, съобщи земеделският министър Десислава Танева.

Най-после: Отварят подмярка 4.3 за напоителна инфраструктура

Разработването на документите за подмярката е на финалната права. На 27 февруари е имало заседание на тематичната работна група, където са се уточнявали последните варианти на условията за кандидатстване и за изпълнение. 

До 13 март насоките за кандидатстване по подмярката за напояване ще бъдат публикувани за обществено обсъждане за не по-малко от 10 дни. 

В отговор на депутатски въпрос ресорният министър обяви, че индикативният график ще бъде спазен и „Напоителни системи“ ЕАД имат готовност за участие в приема. Тя увери, че за последните две години дружеството е реализирало положителен финансов резултат. 

Десислава Танева припомни, че „Напоителни системи” ЕАД има четиринадесет клона в цялата страна, като всички те имат готовност за кандидатстване с проекти по подмярка 4.3.

Дружеството планира да участва със собствени 29 хидромелиоративни обекта. С тяхното реализиране се очаква поливните площи, които в момента са около 2 млн. дка, да нараснат с още близо 200 хил. дка.

Увеличените земеделски площи за напояване по клонове биха били следните:
•    За клон Бургас – 560 дка; 
•    За клон Видин – 20 000 дка;
•    За клон Среден Дунав – около 20 000 дка;
•    За клон Средна Тунджа – около 25 819 дка;
•    За клон Тополница – 16 680 дка;
•    За клон Хасково – 3 250 дка, което близо два пъти повече;
•    За клон Черно море – 250 дка;
•    За клон Шумен – 10 900 дка;
•    За клон Марица – 16 623 дка;
•    За клон Долен Дунав – 42 000 дка;
•    За клон София – 2 900 дка;
•    За клон Струма-Места – 5 800 дка;

•    За клон Горна Тунджа – 18 125 дка;
•    За клон Мизия – не са извършвани поливания. 

Подмярка 4.3 е с максимален бюджет от малко над 50 млн. евро, като допустимият размер за подпомагане на всеки отделен проект е 6 млн. евро. Депутатите изразиха опасение, че при положение че Напоителни системи ще участват за общо 29 обекта, то дали биха останали средства за другите допустими бенефициенти, като сдружения за напояване, земеделски кооперации и стопани.

„Проектите на Напоителни системи са за значително по-малко ресурс от предвиденото. Така че има достатъчно възможности и останалите допустими бенефициенти да бъдат класирани. В крайна сметка след като всички приеми бъдат затворени, управляващият орган винаги може да вземе решение и за преструктуриране на бюджет там, където има такава необходимост и съответна възможност за това“, увери Десислава Танева.