След броени дни ще бъде отворена мярката за напояване, а ние нямаме проектна готовност. Средствата по нея са за 100 % финансиране, но дали ще успеем да разработим нужните проектни предложения? Това попита Явор Гечев на годишния семинар на земеделските кооперации.

Танева за Закона за земята: Нужна е равнопоставеност

 

Той подчерта, че напояването е един от начините, чрез които българското земеделие може да стане по-печелившо и конкурентноспособно.

„Ясно е, че цената на зърнените култури няма да расте. Така че от основния ресурс – земята, трябва да извадим по-голяма печалба. Това може да стане по няколко пътя – чрез нови технологии и чрез напояване", изтъкна още браншовикът. 


Пред членовете на НСЗКБ бяха разяснени условията по подмярка 4.3 за инвестиции в напоителна инфраструктура, приемът по която беше отлаган няколко пъти – от октомври 2019 г. до средата на януари 2020 г. 

 

„През последните години основен приоритет на МЗ беше разработване на подмярка 4.3 – подкрепа за инвестиции в напоителна инфраструктура, в която активно участва и НСЗКБ в лицето на Явор Гечев”, изтъкна на форума зам.министър Лозана Василева. По думите й се е получил конструктивен диалог и много от дадените предложения са залегнали в подмярката за напоителна инфраструктура.


Лозана Василева: „Надяваме се през следващия месец мярката да се отвори. Заделени са малко повече от 50 млн.евро. За първи път ще има инвестиции за възстановяване на напоителна инфраструктура. Това е изключително важен проблем”.

 

Допустими кандидати по подмярката са както юридически лица, регистрирани по закона за сдруженията за напояване, така и юридически лица, регистрирани по търговския закон и по закона за кооперациите. Бенефициент е и „Напоителни системи” ЕАД. Със средствата по подмярката ще се извършат ремонт, реконструкция и рехабилитация на инсталации, напоителна инфраструктура, оборудване за напояване, замервания, мониторинг. Подпомагането е на 100 %. 


„Надяваме се да направим успешен старт за възстановяване на изключително остарялата инфраструктура. Важно е да отбележим, че говорим за инфраструктура извън териториите на земеделските стопанства. Инвестиции за напояване вътре в тях са допустими по другата мярка 4.1”, подчерта още зам.-министър Василева. Очакванията са през следващия програмен период също да има заделени средства, за да продължат инвестициите за напояване.