Във връзка с увеличения бюджет по процедурата се обработват допълнително проектни предложения, получили на предварителна оценка до 70 точки, които към момента са в етап „Оценка на административно съответствие и допустимист“ (ОАСД). Това отговориха от ДФЗ на запитване на Агри.БГ относно подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР.

Ще има ли промяна в начина на разпределение на държавни и общински пасища?

Кандитати за това финансиране неколкократно сигнализираха в редакцията ни, че процедурата се бави твърде дълго – от 2018 г., а плановете на някои от стопаните вече са се променили, понеже за това време и икономическата ситуация е различна. Животновъд от Северна България дори сподели, че статусът му в информационната система ИСУН продължава да е „в процес на разглеждане“.

От отговора на ведомството се разбира, че проектните предложения по подмярката са били 593 за общо над 352 млн. евро. За тях е била извършена предварителна оценка, тъй като размерът на заявената субсидия надвишавал бюджета, определен в условията за кандидатстване. 

„От тях одобрени за финансиране са 153 проекта, оценени с 75 точки, на обща стойност 95 млн. евро. На 20.09.2019 г. е публикуван списък на одобрените за финансиране проекти по процедурата, уточняват от ДФЗ.

ДФЗ: Към настоящия момент са сключени 135 договора за финансова помощ по подмярката за проектни предложения, оценени със 75 точки.

Става ясно също, че във връзка с увеличения по-късно бюджет са включени за разглеждане и проекти, получили на предварителна оценка до 70 точки. Те са на етап ОАСД.

Фермерите, в чиито проекти има липси или нередности, получават от оценителната комисия известия чрез ИСУН, уверяват от Фонда.

"След приключване на ОАСД се изготвя списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка с посочени основания за това. Кандидатите могат да подадат пред изпълнителния директор на ДФЗ писмени възражения срещу мотивите и основанията, довели до недопускането им до техническата и финансова оценка (ТФО). В едноседмичен срок от получаване на възражението изпълнителният директор се произнася по основателността на всяко възражение, подадено в срок. 

Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на административното съответствие и допустимостта. Когато на етап ТФО се установят обстоятелства, които изискват допълнителна пояснителна информация, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН, подробно се описва в отговорът.

Ако успешно сте преминали и ТФО, следва да влезете в списъка за финансиране на проекта ви или в този за резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за тях не е достатъчен  бюджет за финансиране

Ако ли не, влизате в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения, където ще има посочено основанието за тяхното отхвърляне. 

"На кандидатите, чиито проекти са предложени за финансиране, се изпращат уведомителни писма, с които се инфорират, че в 30-дневен срок трябва да представят необходимите документи, че отговарят на изискванията за бенефициент. След представяне на документите, кандидатите ще бъдат поканени за подписване на договори по подмярка 4.2, уточняват за финал от ДФЗ.