Парламентът одобри Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Ето какво предвижда той.
 

Санкции за злоупотреба с думата биопродукт

До 10 000 лв. дължат лица, които се позовават на метода за биологично производство по отношение на производство, преработка, съхранение, внос, износ или търговия на продукти.
 
1000 лв. дължат производители или вносители, които нарушават правилата за етикетите на биохраните или продуктите им в търговската мрежа съдържат неразрешени в биопроизводството вещества. 
 
В случай че се установи операторът, при който е извършено замърсяването, санкцията е в размер на 4000 лв. С толкова се глобява и контролиращото лице, с което операторът има сключен договор.
 
снимка: pixabay

Планински продукти

Според приетите изменения прилагането на регламента за планинските продукти става чрез специална наредба. Министърът на земеделието, храните и горите определя условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“, както и осъществява контрол върху неговата употреба.
 

Регистри

По силата на новите изменения Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа публичен електронен регистър на интернет страницата си за производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин. 
 
Тези регистри включват и лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство, както и производителите на земеделски продукти и храни с означението „планински продукт“.
 
След като контролиращото лице въведе информацията, вносителят я потвърждава в срок от 5 работни дни. Всяко изменение в подадените данни също се обявява в срок от 5 дни, след което се актуализира в регистъра.
 
Въвеждането и потвърждаването на информацията се осъществява чрез квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция за приходите.
 
 

Зърно

Съгласно приетите текстове отпада изискването зърнопроизводителите, които получават директни плащания, да подават декларации на всеки три месеца. Те вече обявяват общото произведено количество веднъж годишно. 
 
До 30 септември е срокът за деклариране на обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица, а до 30 ноември – на царевица, слънчоглед и соя.
 
Друга промяна засяга зърнопреработвателните предприятия. До 5-о число на следващия месец те ще подават в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларации за количеството зърно по видове, преработено за съответния месец.