Една от най-популярните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е насочена към младите земеделски стопани, заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов в отговор на парламентарен въпрос.
 
 
Той припомни, че в сегашния програмен период подмярка 6.1 - Стартова помощ за млади земеделски стопани, има за цел увеличаване на броя и на дела на младите фермери. Това е необходимо за осигуряване на устойчиво развитие и за улесняване на структурните промени в земеделието. 
 
Министърът информира народните представители, че до момента са проведени два приема по тази подмярка. Първият прием е проведен през 2015 г. с общ бюджет 35 млн. евро, като броят на постъпилите заявления за подпомагане е бил 2664. От тях одобрение са получили 1400 проекта. Според Румен Порожанов, тези числа ясно показват, че парите за тази подкрепа не са достатъчни. 
 
„Приемът, който приключи преди няколко дни – на 14 юни 2018 г., беше определен с остатъчния бюджет по мярката, а именно 22 млн. евро, като също интересът беше доста голям. До момента са подадени 1800 проектни предложения с размер на заявената финансова помощ около 45 млн. евро или два пъти повече“, подчерта министърът.
 
Младите фермери могат да получат подкрепа и от подмярка 4.1 – Инвестиции в земеделски стопанства. Средствата оттам осигуряват възможност за разширяване на стопанствата на млади земеделски производители, като целта е осигуряване на устойчиво развитие на земеделието и на смяна на поколенията в земеделието. 
 
Подпомагането по мярката насърчава и сътрудничеството между земеделските стопани, включително чрез подкрепа на групи и организации на производители за съвместни инвестиции за предлагане на пазара и съхранение на продукцията. 
 
 
„И по двете мерки: 4.1 – Инвестиции в земеделски стопанства, и мярка 9 – Учредяване на групи и организации на производителите, за която току-що е отворен приемът, в процеса на оценка на проектите се дава приоритет именно на младите земеделски стопани“, подчерта министърът.
 
Той припомни, че с европейски регламент от 2017 г. е предоставена възможност за увеличаване на ставката на младите земеделски стопани от 25% от размера на ставката за единно плащане на площ до 50%. Тази промяна вече е отразена в българското законодателство, като важи за първите 30 хектара, допустими за подпомагане по СЕП.
 
Във връзка с предстоящите преговори за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) ще отстоява позицията за създаване на стимули за младите земеделски стопани, които навлизат в сферата на земеделието, както и за вече работещите в сектора - да продължават да осъществяват дейността си. 
 
„Истината е, че специален акцент за младите земеделски стопани ще има в стратегическите планове, които всяка държава ще направи за новия програмен период“, допълни Румен Порожанов, като припомни, че застаряването в бранша е огромен проблем както в ЕС, така и в целия свят, включително и в Китай.
 
По думите на министъра, в момента в МЗХГ се разработват две нови стратегии – за биоикономиката и цифровото земеделие. Според министъра, самата дигитализация създава предпоставки за по-млади и технически по-грамотни хора да навлязат в сектора.