Отворена е процедура BG16M1OP002-3.019 – „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014–2020, съобщават от Областен информационен център – Добрич.

Планират ново разширяване на Натура 2000

Целта е да се направи атрактивно представяне на екологичната мрежа Натура 2000 в България чрез провеждането на 25 регионални информационни кампании.

Допустими бенефициенти са общини, юридически лица с нестопанска цел, структури или звена на министерствата на околната среда и на земеделието, научни институти. Партньорство е допустимо, но не е задължително. 

Общият размер на средствата по процедурата е 1 785 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проектно предложение е 71 400 лв. с ДДС. Исканата безвъзмездна финансова помощ за основните дейности по проекта не може да надвишава 60 000 лв. с ДДС.

Сред основните допустими за финансиране дейности е провеждането на събития, включително фестове, паради, фестивали, конкурси, културни и арт практики, пътуващи семинари.

Един кандидат може да подаде проектно предложение само за една регионална информационна кампания. 

По процедурата не са допустими проекти, с които се предоставя единствено обща информация за мрежата Натура 2000. Планираните дейности трябва да бъдат съобразени със спецификите на региона и възможностите, които предоставя мрежата Натура 2000 в него.

Продължителността на проектите е до 36 месеца, но не по-късно от 31 декември 2023 г. Крайният срок за кандидатстване е 27 януари 2020 г., а повече подробности може да намерите тук