Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 43,626 млн. лева по мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Субсидиите постъпиха по сметките на 11 386 земеделски стопани, съобщиха от пресофиса на фонда и както съобщи по-рано земеделският министър Десислава Танева. 
 
Мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014-2020 подпомага фермери със земи в обхвата на защитените зони по Натура 2000, които спазват забраните и ограниченията за съответната защитена зона.
 
Изчисленията на финансовата помощ са извършени съгласно размера и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните, разписани в приложение № 1 от Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярката, съобразени с последното изменение от 01.03.2019. 
 
Финансовата подкрепа се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ за компенсиране на наложени режими (ограничения)  за земеделски дейности, включени в заповедта  на министъра на околната среда и водите, за обявяване на съответна зона от Натура 2000.