Държавен фонд „Земеделие“ преведе 17 275 490 лв. по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане получиха 2 619 земеделски стопани. Изплатените средства са за Кампания 2019.  

Танева: Зелените плащания идват преди Великден

Плащане получиха кандидати с поети ангажименти по направления „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС1), „Контрол на почвената ерозия“ и „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“. 

Следващата седмица финансова подкрепа ще получат и бенефициентите, които имат комбинация от горепосочените направления с направления „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“ и „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.2)“. Тогава ще се оторизират и последните две направления от мярка 10.

ВИЖТЕ ВОДЕЩИТЕ НОВИНИ

До момента по агроекологичната мярка за Кампания 2019 са преведени над 43 млн. лв. (43 215 996 лв.). Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, се определят съгласно разпоредбите в наредба № 7. Финансирането е осигурено на 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 25% от националния бюджет.
 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Индикативен график 2020 за субсидиите от ДФЗ

Мярка Covid-19: Авансово плащат част от обвързаната помощ?

Министърът: Недоговорените бюджети да се пренасочат към уязвими сектори