Общото събрание на ООН обяви десетилетието на семейното земеделие 2019-2028. 
 
 
Целта е да се популяризират проекти и политики за семейно земеделие, като „се признава ролята на семейните ферми за подобряване на храненето и гарантиране на световната продоволствена сигурност, изкореняване на бедността, прекратяване на глада, запазване на биологичното разнообразие, устойчивост на околната среда и подпомагане на миграцията“.
 
За да ръководи прилагането на проекта, се създава Организацията по прехрана и земеделие и Международен фонд за развитие на селското стопанство. ООН приканва правителствата и заинтересованите страни активно да подкрепят изпълнението на новата инициатива. 
 
Резолюцията подчертава ключовата роля на семейното селско стопанство, което произвежда 80% от световната храна, по отношение на стойността. ООН припомня, че 80% от крайно бедните хора живеят в селските райони и работят в селското стопанство, а 815 милиона души по света все още гладуват.
 
Освен това резолюцията признава значението на жените и младите земеделски стопани в семейното земеделие. Проектът настоява за овластяването им като необходимо условие за развитие, съответстващо на целите на устойчивото развитие и като нещо основно за справедлив пазар, който да е достъпен за дребните и семейните земеделски стопани.