Допустими по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече млечни крави, с предназначение за производство на мляко. 
 
Предназначението на животните „за мляко“ или „за месо“ се определя еднократно от земеделския стопанин, отбелязва се в Информационната система на БАБХ от обслужващия ветеринарен лекар и не може да бъде променяно. Не се допуска едновременно вписване на предназначение „за мляко“ и „за месо“. Промяната на предназначението на животните ги прави недопустими за подпомагане!
[news]
Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

Млечни крави са кравите на възраст над 24 месеца, които в Интегрираната информационната система на БАБХ са вписани с предназначение за производство на мляко. 
 
Животновъдните обекти, в които се отглеждат крави с предназначение за мляко трябва да са категоризирани по реда на чл. 2 от Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, като ферми за производство на краве мляко от Първа, Втора или Трета група. 
 
За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания: 
1. да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от (БАБХ), с еднакъв идентификационен номер; 
2. да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и да имат отбелязано предназначение „за мляко“; 
3. да имат ветеринарномедицински паспорт; 
4. да са вписани в регистъра на стопанството. 
 
Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. 
 
За Кампания 2015 г. периодът на задържане на животните е от 10 юни (включително) до 28 август (включително) 2015 г. 

Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема към момента на замяната, при условие че извършат замяната на кравите в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършената замяна. 


Ръководство за фермерите по схемите за директни плащания и преходна национална помощ
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!