Държавен вестник (брой 13, от 7 февруари 2017г.) обнародва Законът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет от 43-то Народно събрание на 26 януари 2017 г. С него собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, могат да създават по споразумение масиви за ползване на пасища, мери и ливади. 
 
 
Споразуменията се одобряват ежегодно до 30 декември за следващата календарна година. Освен това до 31 октомври желаещите и отговарящи на условията животновъди, могат да подадат в общинската служба по земеделие по местонахождение на пасищата, мерите и ливадите заявление по образец за участие в споразумение.
 
В заявлението се посочват имотите, ползвани по договори, регистрирани в общинската служба по земеделие и/или документи за собственост, с които животновъдът желае да участва в споразумението. Към заявлението лицата прилагат декларация, че нямат задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7, както и задължения към държавния и общинския поземлен фонд и не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които имат такива задължения.
 
 
Площта на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, за които няма сключени договори и не са подадени декларации по чл. 37б, ал. 1, с изключение на имотите от държавния и общинския поземлен фонд, се разпределя със споразумението между лицата, участващи в споразумения.
 
Споразумението се изготвя до 10 декември по образец. А до 10 ноември комисията предоставя на лицата, участващи в споразумения:
 
1. данни за регистрираните в общинската служба по земеделие договори за ползване и/или документи за собственост на пасища, мери и ливади, заявени или декларирани за:
а) ползване в реалните им граници;
б) участие в споразумение;
2. актуална справка по ал. 9;
3. данни за задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7;
4. размера на средното годишно рентно плащане за землището.
 
Лице, на което е разпределена площ, по-голяма от определената в чл. 37и, ал. 4, прилага към споразумението декларация за имотите, които ще заяви за подпомагане по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители. Декларацията е по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните.
 
 
Срокове за стопанската 2016/2017 г.
 
За споразуменията за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2017 г. сроковете по чл. 37ж се удължават с 4 месеца.
 
-  за подаване на декларация по чл. 37б, ал. 1 и заявление по чл. 37б, ал. 3 – до 20 февруари 2017 г.;
-  за определяне на комисия по чл. 37в, ал. 1 – до 5 март 2017 г.;
- за сключване на споразумение по чл. 37в, ал. 2 и разпределение на ползването на земите по масиви по чл. 37в, ал. 3, т. 2 – до 30 март 2017 г.;
- за изготвяне на доклад и издаване на заповед за разпределение на масивите в землището по чл. 37в, ал. 4 – до 5 април 2017 г.;
- за обявяване на заповедта по чл. 37в, ал. 5 – до 10 април 2017 г.
 
Обнародвано е и изменението, с което договор за аренда може да се сключи със съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот или със съсобственик, упълномощен от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот. Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписите и съдържанието. В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
 
Когато договор за аренда е сключен по Закона за арендата в земеделието до влизането в сила на този закон само от някои от съсобствениците на земеделската земя, отношенията между тях се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността. Този договор не може да се противопостави на арендатор по договор за аренда, сключен със съсобственик на същия имот, който е бил вписан по-рано в службата по вписванията.