Земеделското министерство публикува на страницата си в интернет Анализ на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост – SWOT анализ.

Новата ОСП: Субсидиите по различни мерки се заменят с 8 вида интервенции

Целта на доклада е да помогне за подготовката на анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите към бъдещия национален Стратегически план на България по Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., обясняват неговите автори.

Документът от 407 страници е подготвен от Института по аграрна икономика към Селскостопанската академия. Съществена част от доклада са секторните анализи по браншове в растениевъдството и животновъдството.

Специално са разгледани направленията „Зърнени и маслодайни култури“, „Зеленчукопроизводство“, „Лозарство и производство на грозде“, „Овощарство и сектор „Плодове“, „Технически култури извън маслодайните“, „Етерично-маслени и лечебни култури“ и „Фуражни и лечебни култури“.

В животновъдството е представена картината по направленията „Млечен сектор“, „Месодайно говедовъдство“, „Производство на месо от дребен рогат добитък“, „Свиневъдство“ и „Птицевъдство“.

Производството на яйца, пчеларството и други животновъдни продукти са обединени в една точка.

Публикуваният документ представлява проект на бъдещия анализ, който ще се използва за изработването на националния Стратегически план на България по ОСП след 2020 г.

Намеренията на аграрното министерство са окончателният анализ да бъде подготвен до края на годината в диалог с браншовете.

Своите мнения могат да дадат както браншовите организации, така и отделните фермери, като за тази цел ведомството обяви на сайта си електронен адрес.

В поредица публикации Агри.БГ ще ви запознае с изводите на анализаторите за всеки от секторите в селското стопанство у нас.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.