Проектът за нова Обща селскостопанска политика (ОСП) предвижда досегашните 70 мерки за отпускане на финансова подкрепа за фермерите да бъдат заменени от 8 категории интервенции.

Новите субсидии в ОСП: Браншовете да кажат какво е състоянието им

Осемте вида интервенции, които трябва да бъдат разработени от държавите членки са: 
„Инвестиции“, „Сътрудничество“, „Управление на риска“, „Млади земеделски стопани“, „Обмен на знания и информация“, „Натура 2000 и други специфични ограничения“, „Природни или други специфични райони“ и „Задължения в областта на околната среда“.

„Интервенцията е новият термин за мярка“, обясни Мария Христова, координатор за ОСП в земеделското министерство.

Държавите членки имат право да запазят прилаганите досега инструменти по Първия и Втория стълб на ОСП, уточни Антон Аспарухов от земеделското министерство.

Властите например биха могли да не променят познатите вече на стопаните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), като оставят същата и тяхната номерация. 

Европейската комисия няма да се намесва в това. Оттам обаче ще следят дали субсидиите, отпускани по линия на осемте интервенции помагат за постигане на обявените 9 общи цели в новата ОСП.

Целите са групирани в три направления: „Икономическо развитие на стопанствата“, „Околна среда и климат“ и „Социално-икономическо развитие“.

Неизменни остават целите за подкрепа на доходите на фермерите и повишаване на продоволствената сигурност на ЕС, както и за повишаване на конкурентоспособността на сектора с акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията.

Предвижда се също подобряване на позицията на земеделските производители във веригата на стойността. Остава специалният ангажимент на ЕС за подкрепа на младите фермери.

Министерство публикува презентация за новите моменти в пакета за ОСП 2021-2027 г.

През тази седмица се очаква ведомството да пусне обявление за сформиране на Тематична работна група, която да подготви националния Стратегически план на България за новия програмен период, съобщи още Мария Христова.

Тя подчерта, че за участие в групата ще бъдат поканени и неправителствени организации в частна полза. Така браншовите организации от различни сектори на селското стопанство също ще имат възможност да се включат в подготовката на националния Стратегически план.

Следете темата и на cap4us.agri.bg .