След закриването на Националната служба по зърното,  дейностите по мониторинг на пазара на зърно са възложени на специализирана структура в централно управление на Министерство на земеделието и храните, на областните дирекции „Земеделие“ и на Българската агенция по безопасност на храните. Това става ясно от проект на Наредба за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно, предложен от зам.-министър Цветан Димитров. 
 
В проекта на Наредба за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно са предвидени следните по-важни решения: 
 
Когато обектът за съхранение на зърно се ползва от повече от едно лице, всички ползватели подават декларации за складовете, които ползват. 
 
Капацитетът на складовете като възможното максимално количество за съхранение на пшеница се определя по метод на замерване, съгласно методика, одобрена от министъра на земеделието и храните. 
 
Базите данни за обектите за съхранение на зърно се водят на ниво област и за цялата страна. 
 
След създаване на единната електронна система, всички декларации ще се подават чрез нея. 
 
Декларации за налично зърно се подава за всеки обект за съхранение или склад, включително когато в него през съответния месец не се съхранява зърно. 
 
Когато ОДЗ установи, че обекти за съхранение на зърно или складове в тях не са подали декларации поканва ползвателите в 3 – дневен срок да изпълнят задължението си за подаване на декларация. Ако ползвателят не изпълни задължението си директорът на ОДЗ разпорежда извършването на проверка на място на обекта или складовете. 
 
Декларация за количеството произведено и налично зърно в земеделските стопанства подават лица, които произвеждат зърно на площи от 500 или повече декара. 
 
В декларацията за произведеното зърно се посочват количествата с натрупване от предходното тримесечие или месец, а за наличното зърно - към момента на деклариране. 
 
ОДЗ проверяват дали земеделските производители, които са заявили площи за производство на зърно по Наредба № 5 или са регистрирали такива площи по Наредба № 3 са подали декларации. Ако не са ги поканва в 3 – дневен срок да изпълнят задължението си, след което разпорежда извършването на проверка на място на стопанството. 
 
ОДЗ извършват проверки на място въз основа на тримесечни графици, изготвени от специализираната структура в министерството, която заедно с ГД „Земеделие и и регионална политика“ контролира тяхното изпълнение. 
 
Актове за установяване на нарушения не се съставят, когато несъответствието е несъществено - декларираните количества и/или площи се различават от установените с не повече от 5% . 
 
При първо установяване не нарушение се съставя констативен протокол с предписания. При тяхното неизпълнение се съставя акт за установяване на нарушение. 
 
При представителното окачествяване на добитата реколта се гарантира окачествяване на минимум 35% от произведената зърнена култура за съответната област. 
 
БАБХ изготвя доклади за качеството на културите и ги представя в Министерството на земеделието и храните в определените срокове. Наредбата ще бъде издадена на основание чл. 58с, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!