Днес Европейската комисия представи проект за реформа на политиката относно популяризирането и информацията за европейските селскостопански и хранителни продукти. Тази нова политика, чийто бюджет е увеличен и която в дългосрочен план ще се ползва с подкрепата на европейска изпълнителна агенция, има амбицията да се превърне в същински инструмент за завладяване на пазари.

 

Под наслов „Насладете се, това е от Европа“ и въз основа на една истинска европейска стратегия, целта на политиката е да помогне на производителите да навлязат на световния пазар, както и да информира по-добре потребителите относно усилията, които се правят по отношение на качеството, съобщават от ЕК.

 

„В свят, в който потребителите все повече са загрижени за безопасността, качеството и устойчивостта на методите на производство на храните, европейските селски стопани и малки и средни предприятия държат в ръцете си силен коз. Европейската селскостопанска и хранителна промишленост се радва на престиж заради качеството на своите продукти и зачитането на единствени по рода си норми в света.

 

С износ в размер на над 110 млрд. евро този сектор има потенциал да насърчи растежа и заетостта в рамките на Съюза“, заяви Дачиан Чолош, европейския комисар по селското стопанство и развитието на селските райони. Предложението за политиката е резултат от провеждан от 2011 г. насам широкообхватен дебат във връзка със Зелена книга, последвана от Съобщение. Сега то ще бъде внесено за обсъждане в Европейския парламент и в Съвета.

 

Основните елементи на предложената реформа са:

►значително увеличение на помощта, предназначена за информационни и промоционални дейности, с цел повишаване на конкурентоспособността на европейското селско стопанство. Европейската помощ следва постепенно да нарасне от 61 млн. евро в бюджета за 2013 г. на 200 млн. евро през 2020 г.;

►въвеждане на европейска стратегия за популяризиране, която ще позволи по-голяма целенасоченост на действията. Тази стратегията трябва да доведе до:

►увеличаване на броя на програмите, насочени към трети страни, и на многонационалните програми (програми на органи от няколко страни членки) чрез увеличение на размера на съфинансиране в тези две категории: 60 % съфинансиране от ЕС вместо 50 %,

►преодоляване на недостатъчната информираност на потребителите на вътрешния пазар относно достойнствата на европейските селскостопански продукти като цяло и по-конкретно на продуктите, признати от европейските системи за качество;

►разширяване на приложното поле на мерките чрез:

- въвеждане на рамка за произхода и марката на продуктите,

- добавяне на организациите на производители към бенефициентите,

- разширяване на обхвата на продуктите, за които се отпуска помощ, по-конкретно посредством включване на преработени селскостопански хранителни продукти, подлежащи на европейските системи за качество, като например макаронени изделия;

- опростяване на административните процедури благодарение на подбор само на равнище Европейска комисия, вместо първо на равнище страна членка и след това на равнище Комисия;

- улесняване на управлението на програмите, изготвени съвместно от органи в различни страни членки, чрез единно гише в Европейската комисия.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!