Съветът по животновъдство беше създаден като консултативен орган към министъра на земеделието и храните през 2011 г., но се оказа, че до момента не е имало влязъл в сила актуализиран правилк за дейността му. Първият правилник за дейността на Съвета по животновъдство е бил приет през 2011, след направени през 2012 г. препоръки е била създадена работна група за изготвяне на актуализиран правилник, проект на който трябва да бъде одобрен и приет.

 

Това става ясно от проектодоклад на зам.-министъра на земеделието и храните Явор Гечев, публикуван на интернет страницата на МЗХ. В проектът за нов правилник е записано, че Съветът по животновъдство се създава като постоянен консултативен орган към министъра на земеделието и храните, за подпомагане на дейността му при осъществяването на държавната политика в областта на животновъдството.

 

Съставът на Съвета се определя със заповед на министъра на земеделието и храните, който е и негов председател. Зам.-председатели са зам.-министрите на земеделието, а членове – представители на национално представени браншови организации в областта на производството и преработката на животински продукти, представители на развъдни организации, представители на професионални организации, служители на Министерството на земеделието и храните и поделенията към министерството и служители на ДФ „Земеделие”.

 

Промени в състава на Съвета се правят със заповед на министъра на земеделието и храните, въз основа на писмени мотивирани предложения. Съветът се свиква по инициатива на председателя или по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете. Правилникът влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!