Необработваемите земи в България намаляват сериозно, става ясно от доклад на МЗХ, позоваващ се на пълни статистически данни за 2013-а година. Необработвани земи са тези, които не се включват в сеитбообращението и не са използвани за земеделско производство повече от две години. Експлоатационното им възстановяване е възможно с минимални средства. През 2013 г. необработваните земи заемат около 2,4% от площта на страната, като намаляват с 26,4% в сравнение с предходната година.

 

Необработваеми земи през:

2013 г. - 263 698 дка.

2012 г.  - 358 239 дка.

2011 г. - 398 624 дка.

2010 г. - 441 025 дка.

 

През 2013 г. обработваемите земи нарастват с 5% спрямо предходната година, като заемат 3 462 117 ха или 69,3% от използваната земеделска площ. Нарастването се дължи основно на увеличение на площите, засети с пшеница и слънчоглед.

земеделска земя в България

 

Изкуствените ливади с бобови и житни треви през 2013 г. намаляват с 0,3% спрямо 2012 г. до 83 237 ха, което представлява 2,4% от обработваемата земя и 1,7% от ИЗП на страната. Угарите пък, които са обработваеми земи, които в годината на наблюдение не се реколтират, намаляват с 5,3% спрямо 2012 г. и заемат 121 289 ха, което представлява 3,5% от обработваемата земя и 2,4% от ИЗП на страната.

 

Овощните насаждения през 2013 г. представляват 1,3% от ИЗП на страната, като площите, заети с тях са с 3,8% по-малко спрямо предходната година. Смесените трайни насаждения намаляват с 29,7%. Лозя през 2013 г. има върху 60 474 ха, което е намаление от 21,8% спрямо 2012 г. Делът на лозята от ИЗП на страната спада до 1,2%.

 

Постоянно продуктивни ливади, високопланински пасища, затревени повърхности със слаб продуктивен потенциал и ливади-овощни градини през 2013 г. заемат 1 381 049 ха или 27,6% от ИЗП на страната. Семейните градини през 2013 г. заемат площ от 16 757 ха или 0,3% от ИЗП на страната. При тях се наблюдава намаление с 24,6% спрямо предходната година.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!