Националната асоциация на зърнопроизводителите дискутира вчера над 6 часа  проблемите на сектора с Министър-председателят Сергей Станишев. Така Министър-председателят в последния работен ден на месеца спази своето обещание, дадено в хода на протестите в края на миналата година за провеждане на тази среща през януари.
 
Тук сме с доброто желание да помогнем, защото знаем, че проблемите в сектора са реални, посочи премиерът Станишев. Той възложи на заместник-министрите на земеделието и храните Светла Бъчварова и Бюрхан Абазов и на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” Ализан Яхова да обсъдят със зърнопроизводителите поставените от тях въпроси и да подготвят споразумение за повишаване конкурентоспособността на сектора в условията на общата селскостопанска политика и икономическата криза. Разговорите приключиха със споразумение, подписано от министър Валери Цветанов и председателя на НАЗ Радослав Христов и утвърдено от министър-председателя. С документа МЗХ пое ангажименти по отношение на ускоряване на плащанията на единица площ за 2008 г., осигуряване на кредитни ресурси в земеделието и ускоряване обработката на проекти и тяхното изплащане от Програмата за развитие на селските райони.
 
Ето какво се споразумяха Асоциацията и Министерството на земеделието:
 
Договорености относно преките плащания:


1. До 20 февруари 2009 г. на зърнопроизводителите ще бъдат изплатени около 70% от цялата сума, предназначена за директни плащания за кампания 2008 г.;
 
2. Промяна в Заповед РД 09-53/21.01.2009 г. на Министъра на земеделието и храните, за да се позволи изплащането по заявления на земеделски производители, при които обявените мери, ливади и пасища са до 10% от общата площ за подпомагане;
 
3.Изплащане на обработваните в момента 2600 заявления до 5 февруари т. г.;
 
4. Изплащане до 20.02.2009 г. на всички подадени заявления, в които няма пасища, мери и ливади, и на заявленията, в които има до 10 процента пасища, мери и ливади;
 
5. Включване за плащане до 28.02.2009 г. и на заявките, в които е имало дублирани площи, но проблемите са изчистени;
 
6. Финализиране на останалите плащания до края на м. март, след като бъдат направени проверките по Заповед РД 09-53/21.01.2009 г.
 
Мерки за противодействие на финансовата криза:

Поради ограниченото кредитиране на сектора беше решено до 5 февруари да се проведе среща с търговските банки и да бъде инициирано подписването на споразумение за предоставяне на оборотни кредити на земеделските производители срещу плащания на декар, дължими за 2009 г. Освен това, ще бъдат осигурени кредити за земеделието (инвестиционни и оборотни) чрез целева кредитна линия на Българската банка за развитие към търговските банки. До 28 февруари ще бъде разработена и
приложена мярка за пряко кредитиране и/или кредитиране чрез рефинансиране на търговски банки от ДФ „Земеделие” на проекти, одобрени по реда и условията на
 
Програмата за развитие на селските райони:

По отношение на самата програма беше договорено Разплащателната агенция да започне незабавно изплащане на обработените заявки на одобрените проекти, а срокът за изплащане на субсидията за земеделска техника по мярка 121 да бъде намалена от 4 месеца на 1 месец.

Крайният срок за изплащане на субсидиите по схемите и мерките за подпомагане на единица площ за кампания 2008 г. е 30 юни 2009 г. С подписаното днес споразумение правителството гарантира, че процесът ще бъде максимално ускорен, за да бъдат подкрепени зърнопроизводителите в условията на световна икономическа криза.

До момента са изплатени субсидии на над 41 000 земеделски стопани в размер на над 276 млн. лв. Общият ресурс, предвиден за кампанията, е 800 млн. лв. Заповедта на министъра на земеделието и храните за проверка на място на декларираните площи е издадена в резултат на проведени одитни мисии от страна на Европейската сметна палата през октомври и декември 2008 г., които установиха множество нарушения от страна на кандидатите.

По инициативата на министър-председателя за провеждането на дискусии по проблемите на земеделието у нас в следващите два месеца предстоят срещи с представители на животновъдите, на птицевъдите, на преработвателния бизнес.