Разплащателната агенция нареди за плащане над 22,8 млн. лв. по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.).  За периода от 30 ноември до 6 декември подпомагане получиха 81 бенефициера, съобщиха от пресофиса на Фонда. 

Четете още: CAP4US уебинар: Без данък за субсидиите до 100 000 лв. - думата имат фермерите
 

 

Разпределението на част от средствата е следното: 

  • по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени  9 316 695.07 лв. по 37 проекта;
  • по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени  144 958.68 лв. по 6 проекта;
  • по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени  7 784 026.29 лв. по 10 проекта;
  • по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ са наредени  1 266 753.74 лв. по  3 проекта. 

Останалите средства в размер на 3 479 335,3 лева са изплатени по няколко други направления, сред които са общински и горски мерки.