Експертите от Държавен фонд „Земеделие“ разработват в момента набор от контроли, които ще предупреждават фермерите за тяхното отклонение при попълване на заявленията за плащане.

Те са насочени предимно към биологичното растениевъдство и животновъдство, прилагането на екосхемите и по комбинацията на интервенциите, включително и по прилагането на комбинациите с Натура 2000. Това стана ясно от думите на Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“ в аграрното министерство по време на семинар, организиран от Българска асоциация "Биопродукти".

Как ще действат контролите?

При подаване на заявление за подпомагане, ако е посочено нещо недопустимо, което ще доведе до намаление на плащането – към земеделските стопани ще излезе предупреждение, с което може да се съобразят, но може и да не го отчетат. 

„Ако се съобразите с предупреждението във всички случаи ще елиминирате грешки в бъдеще за наддеклариране на площи. Ако не се съобразите, заявлението ви продължава да се обработва по начина, по който сте го подготвили и това може да доведе до намаление на плащането“, уточни Стоянова. 

В отделен раздел на Наредба №3 за директните плащания са описани намаленията на плащанията, в Закона за подпомагане на земеделските производители са посочени и санкциите по отношение на неспазване на изискванията.

При неизпълнение на Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС), санкцията е в размер на 3% върху цялото заявление. 

Изключение има при елементите, които могат да се проверяват чрез системата за мониторинг на площ, където санкцията за неспазване на стандартите е 2%.

За различните интервенции има разписани подробни намаления, които са в Наредба №3 за директните плащания. 

Само преди дни беше публикуван за обществено обсъждане до 19 юни Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието. 

В документа са включени условията за допустимост, видовете проверки, случаите за отказ или намаляване на плащанията, продължителността на ангажиментите и всякаква друга важна информация за биологичните производители.